Showing posts with label நெடுநல்வாடை. Show all posts
Showing posts with label நெடுநல்வாடை. Show all posts

Thursday, 13 February 2020

ஒப்பீடு திருமுருகாற்றுப்படை நெடுநல்வாடை Comparison between two poems of Nakkeerar

முன்னுரை


பாட்டு நூல்கள் 10-ல்
திருமுருகாற்றுப்படை
நெடுநல்வாடை  
ஆகிய இரண்டு நூல்களும் நக்கீரர் என்னும் புலவரால் பாடப்பட்டவை.

அறிஞர்களில் சிலர் பரிபாடல் நூலில் காணப்படுவது போல் பழைய மரபுக் கதைகள் விரவி வருவதால் காலத்தால் பிற்பட்டது எனக் கருதுகின்றனர்.

தொகை நூல்கள் 8-ல் கடவுளைப் போற்றும் பாடல்கள் இல்லை என்பதாலும் அவ்வாறு கருதுவர்.

திருமுருகாற்றுப்படை கடவுளைப் போற்றும் நூல் அன்று. முருகனிடம் அற்றுப்படுத்தும் நூல்.

பாணாற்றுப்படை, விறலியாற்றுப்படை, பொருநராற்றுப்படை முதலான ஆற்றுப்படைப் பாடல்கள் எட்டுத்தொகை. இவற்றைப் போன்று முதுவாய் இரவலனை முருகனிடம் ஆற்றுப்படுத்தும் நூல் திருமுருகாற்றுப்படை.

மற்று இதனைப் புலவராற்றுபடை என்னாமல் முருகாற்றுப்படை என்றது ஏன்? முருகன் தெய்வம் என்பதால் போலும்.

அருஞ்சொல் ஆட்சி


[செய்பு] என்னும் வினையெச்சம், உயர்தினைப் பன்மை ஈறு [மார்] ஆகிய சொல் வழக்குகள் தொன்மையானவை. நக்கீரர் இவற்றை இந்த இரண்டு பாட்டுகளிலும் போற்றிப் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

செய்பு வாய்பாடு


நெடுநல்வாடை

 • வையகம் பனிப்ப, வலன் ஏர்பு வளைஇ, பொய்யா வானம் புதுப் பெயல் பொழிந்தென,  (1) 
 • விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம், இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது, குடக்கு ஏர்பு, ஒரு திறம் சாரா அரை நாள் அமயத்து,  (75) நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு,
 • ஆடவர் குறுகா அருங் கடி வரைப்பின், வரை கண்டன்ன தோன்றல, வரை சேர்பு வில் கிடந்தன்ன கொடிய, பல் வயின், வெள்ளி அன்ன விளங்கும் சுதை உரீஇ,    (110) மணி கண்டன்ன மாத் திரள் திண் காழ், செம்பு இயன்றன்ன செய்வு உறு நெடுஞ் சுவர், உருவப் பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ, கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல்
 • புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் படமிசை, திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக, (160) விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து, முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய, உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி,
 • வடந்தைத் தண் வளி எறிதொறும் நுடங்கி, தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய, நன் பல் பாண்டில் விளக்கில், பரூஉச் சுடர் அழல,  (175) வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு

முருகு

 • உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு   பலர் புகழ் ஞாயிறு கடல் கண்டாஅங்கு, (1)
 • தா இல் கொள்கைத் தம் தொழில் முடிமார் மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே:    (90)
 • ஆரம் தாழ்ந்த அம் பகட்டு மார்பின்   செம் பொறி வாங்கிய, மொய்ம்பின், சுடர் விடுபு, (105) வண் புகழ் நிறைந்து, வசிந்து வாங்கு, நிமிர் தோள்:
 • முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து,  செவி நேர்பு வைத்த செய்வுறு திவவின் (140) நல் யாழ்
 • பகலில் தோன்றும் இகல் இல் காட்சி நால் வேறு இயற்கைப் பதினொரு மூவரொடு, ஒன்பதிற்று இரட்டி உயர் நிலை பெரீஇயர்  மீன் பூத்தன்ன தோன்றலர், மீன் சேர்பு வளி கிளர்ந்தன்ன செலவினர், வளியிடை (170)
 • குறும் பொறிக் கொண்ட நறுந் தண் சாயல் மருங்கில் கட்டிய நிலன் நேர்பு துகிலினன், முழவு உறழ் தடக் கையின் இயல ஏந்தி,     (215)
 • செங்கால் மராஅத்த வாலிணர் இடை இடுபு தொடுத்த தழை (203)

மாரைக்கிளவி


[மார்] என்னும் இடைச்சொல் பலர்பால் வினைமுற்றாக வரும் என்று தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகிறது.

மாரைக் கிளவியும் பல்லோர் படர்க்கை காலக் கிளவியொடு முடியும் என்ப. (வினையியல் 10)

தொல்காப்பிய நெறியில் இவை வினைமுற்றுகள்.
ஆயின் இங்குள்ள ஆட்சி முற்றெச்சம்.

முருகு
 • உரும் இடித்தன்ன குரலினர், விழுமிய உறு குறை மருங்கில் தம் பெறுமுறை கொண்மார், அந்தரக் கொட்பினர் – (173)
நெடுநல்வாடை
 • பல் இருங் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார்,   (54)
 • ஆடல் மகளிர் பாடல் கொளப் புணர்மார்,   தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை,    கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ,    கருங் கோட்டுச் சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப;   (70)

தொன்மக் கதை


இரு நூல்களிலும், இவர் பாடிய புறநாற்றுப் படலிலும் தொன்மக் கதைகளின் குறிப்பு உள்ளது. 
ஆக இந்தப் பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் பாடியவர் ஒரே நக்கீரர் என்றுதான் கொள்ளவேண்டி உள்ளது. 

அறிஞர்கள் எண்ணவேண்டும். 

Sunday, 6 October 2019

நெடுநல்வாடை பாடல் Nedunalvadai text


வையகம் பனிப்ப, வலன் ஏர்பு வளைஇ,        
பொய்யா வானம் புதுப் பெயல் பொழிந்தென,           
ஆர்கலி முனைஇய கொடுங் கோல் கோவலர்       
ஏறுடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி,            
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி, கோடல்     5
நீடு இதழ்க் கண்ணி நீர் அலைக் கலாவ,        
மெய்க் கொள் பெரும் பனி நலிய, பலருடன்
கைக் கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க
1

மா மேயல் மறப்ப, மந்தி கூர,  
பறவை படிவன வீழ, கறவை     10
கன்று கோள் ஒழியக் கடிய வீசி,            
குன்று குளிர்ப்பன்ன கூதிர்ப் பானாள்
2

புன் கொடி முசுண்டைப் பொறிப் புற வான் பூ,           
பொன் போல் பீரமொடு, புதல்புதல் மலர;    
பைங் காற் கொக்கின் மென் பறைத் தொழுதி,            15
இருங் களி பரந்த ஈர வெண் மணல்,  
செவ் வரி நாரையோடு, எவ் வாயும் கவர      
கயல் அறல் எதிர, கடும் புனல் சாஅய்:           
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை     
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப;          20
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த  
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க;            
முழு முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின்             
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉக் கொள் பெருங் குலை,  
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி, புடை திரண்டு,             25
தெண் நீர்ப் பசுங் காய், சேறு கொள முற்ற;  
நளி கொள் சிமைய, விரவு மலர், வியன் காக்           
குளிர் கொள் சினைய குரூஉத் துளி தூங்க
3

மாடம் ஓங்கிய மல்லல் மூதூர்,           
ஆறு கிடந்தன்ன அகல் நெடுந் தெருவில்,      30
படலைக் கண்ணி, பரு ஏர் எறுழ்த் திணி தோள்,     
முடலை யாக்கை, முழு வலி மாக்கள்            
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி, மகிழ் சிறந்து,   
துவலைத் தண் துளி பேணார், பகல் இறந்து,             
இரு கோட்டு அறுவையர், வேண்டு வயின் திரிதர 35
4

வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறைப் பணைத் தோள்,     
மெத்தென் சாயல், முத்து உறழ் முறுவல், 
பூங் குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழைக் கண், 
மடவரல் மகளிர் பிடகைப் பெய்த        
செவ்வி அரும்பின், பைங் கால் பித்திகத்து,  40
அவ் இதழ் அவிழ் பதம் கமழ, பொழுது அறிந்து,    
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர்ந் திரிக் கொளீஇ,             
நெல்லும் மலரும் தூஉய், கைதொழுது,       
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர
5

மனை உறை புறவின் செங் கால் சேவல்        45
இன்புறு பெடையொடு மன்று தேர்ந்து உண்ணாது,             
இரவும் பகலும் மயங்கி, கையற்று,   
மதலைப் பள்ளி மாறுவன இருப்ப
6

கடியுடை வியல் நகர்ச் சிறு குறுந் தொழுவர்,          
கொள் உறழ் நறுங் கல், பல கூட்டு மறுக;       50
வடவர் தந்த வான் கேழ் வட்டம்          
தென் புல மருங்கில் சாந்தொடு துறப்ப;         
கூந்தல், மகளிர் கோதை புனையார்,
பல் இருங் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்மார்,    
தண் நறுந் தகர முளரி நெருப்பு அமைத்து,     55
இருங் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப,           
கை வல் கம்மியன் கவின் பெறப் புனைந்த
செங் கேழ் வட்டம் சுருக்கி; கொடுந் தறி,       
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க;
வான் உற நிவந்த மேல் நிலை மருங்கின்,     60
வேனில் பள்ளித் தென்வளி தரூஉம்
நேர் வாய்க் கட்டளை, திரியாது, திண் நிலைப்        
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப;
கல்லென் துவலை தூவலின், யாவரும்       
தொகு வாய்க் கன்னல் தண்ணீர் உண்ணார், 65
பகுவாய்த் தடவில் செந் நெருப்பு ஆர;             
ஆடல் மகளிர் பாடல் கொளப் புணர்மார்,      
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை,         
கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ,    
கருங் கோட்டுச் சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப;    70
காதலர்ப் பிரிந்தோர் புலம்ப; பெயல் கனைந்து,      
கூதிர் நின்றன்றால் போதே, மாதிரம்
7

விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம்,
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது, குடக்கு ஏர்பு,
ஒரு திறம் சாரா அரை நாள் அமயத்து,                               75
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு,
தேஎம் கொண்டு, தெய்வம் நோக்கி,
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப, மனை வகுத்து
8

ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின்,            
பரு இரும்பு பிணித்து, செவ்வரக்கு உரீஇ,      80
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி, இணை மாண்டு,
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழுமரத்து,         
போது அவிழ் குவளைப் புதுத் பிடி கால் அமைத்து
தாழொடு குயின்ற, போர் அமை புணர்ப்பின்,            
கை வல் கம்மியன் முடுக்கலின், புரை தீர்ந்து,           85
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை,          
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக,       
குன்று குயின்றன்ன, ஓங்கு நிலை வாயில்
9

திரு நிலை பெற்ற தீது தீர் சிறப்பின், 
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து,    90
நெடு மயிர் எகினத் தூ நிற ஏற்றை      
குறுங்கால் அன்னமோடு உகளும் முன் கடை
10

பணை நிலை முனைஇய பல் உளைப் புரவி             
புல் உணாத் தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு,  
நிலவுப் பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து,  95
கிம்புரிப் பகு வாய் அம்பணம் நிறைய,            
கலிழ்ந்து வீழ் அருவிப் பாடு விறந்து, அயல              
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க, மெல் இயல்
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை,            
நளி மலைச் சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில்    100
11

யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை       
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து, 
பரூஉத் திரி கொளீஇய குரூஉத் தலை நிமிர் எரி,  
அறு அறு காலைதோறு, அமைவரப் பண்ணி,          
பல் வேறு பள்ளிதொறும் பாய் இருள் நீங்க;  105
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது,   
ஆடவர் குறுகா அருங் கடி வரைப்பின்,           
வரை கண்டன்ன தோன்றல, வரை சேர்பு     
வில் கிடந்தன்ன கொடிய, பல் வயின்,            
வெள்ளி அன்ன விளங்கும் சுதை உரீஇ,          110
மணி கண்டன்ன மாத் திரள் திண் காழ்,          
செம்பு இயன்றன்ன செய்வு உறு நெடுஞ் சுவர்,        
உருவப் பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ,   
கருவொடு பெயரிய காண்பு இன் நல் இல்
12

தச நான்கு எய்திய பணை மருள் நோன் தாள்,             115
இகல் மீக்கூறும், ஏந்து எழில் வரி நுதல்,      
பொருது ஒழி, நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து,     
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப, வல்லோன்             
கூர் உளிக் குயின்ற, ஈர் இலை இடை இடுபு,
தூங்கு இயல் மகளிர் வீங்கு முலை கடுப்பப்               120
புடை திரண்டிருந்த குடத்த, இடை திரண்டு,
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி, அடி அமைத்து,   
பேர் அளவு எய்திய பெரும் பெயர்ப் பாண்டில்
13

மடை மாண் நுண் இழை பொலிய, தொடை மாண்டு,
முத்துடைச் சாலேகம் நாற்றி, குத்துறுத்து,                  125
புலிப் பொறிக் கொண்ட பூங் கேழ்த் தட்டத்துத்
தகடு கண் புதையக் கொளீஇ, துகள் தீர்ந்து,
ஊட்டுறு பல் மயிர் விரைஇ, வய மான்
வேட்டம் பொறித்து, வியன் கண் கானத்து
முல்லைப் பல் போது உறழ, பூ நிரைத்து,                        130
மெல்லிதின் விரிந்த சேக்கை மேம்பட,
14

துணை புணர் அன்னத் தூ நிறத் தூவி
இணை அணை மேம்படப் பாய், அணை இட்டு,       
காடி கொண்ட கழுவுறு கலிங்கத்துத்
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை,  135
15

ஆரம் தாங்கிய அலர் முலை ஆகத்துப்          
பின் அமை நெடு வீழ் தாழ, துணை துறந்து,
நல் நுதல் உலறிய சில் மெல் ஓதி,     
நெடு நீர் வார் குழை களைந்தென, குறுங் கண்         
வாயுறை அழுத்திய, வறிது வீழ் காதின்,         140
பொலந் தொடி தின்ற மயிர் வார் முன்கை, 
வலம்புரி வளையொடு கடிகை நூல் யாத்து,            
வாளைப் பகு வாய் கடுப்ப வணக்குறுத்து,  
செவ் விரல் கொளீஇய செங் கேழ் விளக்கத்து,
பூந் துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல்,     145
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு,             
புனையா ஓவியம் கடுப்ப, புனைவு இல்
16

தளிர் ஏர் மேனி, தாய சுணங்கின்,
அம் பணைத் தடைஇய மென் தோள், முகிழ் முலை,
வம்பு விசித்து யாத்த, வாங்கு சாய் நுசுப்பின்,             150
மெல் இயல் மகளிர் நல் அடி வருட;
நரை விராவுற்ற நறு மென் கூந்தல்
செம் முகச் செவிலியர் கைம்மிகக் குழீஇ,
குறியவும் நெடியவும் உரை பல பயிற்றி,
'இன்னே வருகுவர் இன் துணையோர்' என,       155
உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள், மிகக் கலுழ்ந்து
17

நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலைத் திரள் கால்,
ஊறா வறு முலை கொளீஇய, கால் திருத்தி,
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் படமிசை,
திண் நிலை மருப்பின் ஆடு தலை ஆக,           160
விண் ஊர்பு திரிதரும் வீங்கு செலல் மண்டிலத்து,
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய,
உரோகிணி நினைவனள் நோக்கி, நெடிது உயிரா,
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரிப் பனி,
செவ் விரல் கடைக் கண் சேர்த்தி, சில தெறியா,       165
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு
18

இன்னா அரும் படர் தீர, விறல் தந்து,
இன்னே முடிகதில் அம்ம  மின் அவிர்
19

ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை       
நீள் திரள் தடக் கை நிலமிசைப் புரள,                  170
களிறு களம் படுத்த பெருஞ் செய் ஆடவர்,  
ஒளிறு வாள் விழுப் புண் காணிய, புறம் போந்து,  
வடந்தைத் தண் வளி எறிதொறும் நுடங்கி,
தெற்கு ஏர்பு இறைஞ்சிய தலைய, நன் பல்  
பாண்டில் விளக்கில், பரூஉச் சுடர் அழல,       175
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு            
முன்னோன் முறைமுறை காட்ட, பின்னர்,
மணி புறத்து இட்ட மாத் தாள் பிடியொடு     
பருமம் களையாப் பாய் பரிக் கலி மா
இருஞ் சேற்றுத் தெருவின் எறிதுளி விதிர்ப்ப,           180
புடை வீழ் அம் துகில் இடவயின் தழீஇ,         
வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை             
சுவல் மிசை அமைத்த கையன், முகன் அமர்ந்து,
நூல் கால்யாத்த மாலை வெண் குடை          
தவ்வென்று அசைஇ, தா துளி மறைப்ப,           185
நள்ளென் யாமத்தும் பள்ளி கொள்ளான்,      
சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன்,
பலரொடு முரணிய பாசறைத் தொழிலே
20
நெடுநல்வாடை நூலைப் பாடியவர் 
மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார். 
இது 10 பாட்டு நூல்களில் ஒன்று 
காலம் கி.மு. முதல் நூற்றாண்டு

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி