திணைமொழி ஐம்பது TinaiMoliAimbatu

திணைமொழி ஐம்பது
பாடல் தொடுப்பு


பாடல் குறிஞ்சி
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10
பாலை
11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20
முல்லை
21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30
மருதம் 
31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40
நெய்தல்
41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50  

திணை மொழி ஐம்பது முற்றும் 


கண்ணஞ்சேந்தனார் இயற்றிய திணைமொழி ஐம்பது
50 பாடல் | வெண்பா
காலம் – சங்கம் மருவிய கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி