தமிழியல் Tamil Language

தமிழ்மொழி அமைந்திருக்கும் பாங்கு பற்றிக் குறிப்பிடும் கட்டுரைகளுக்கான தொடுப்பு

சொல் வளம்
தொடர் விளக்கம்

 1. கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலம்

எழுத்து
 1. தொல்காப்பியம் காட்டுகிறது --- எழுத்து - விளக்கம் --- எழுத்து - பாகுபாடு --- நெடுங்கணக்கு வரிசை
 2. சுட்டெழுத்து --- வினா-எழுத்து
 3. குற்றியலுகரம்
 4. மாத்திரை
 5. ஒட்டொலி
 6. புள்ளி இட்டு எழுதும் எழுத்துக்கள்  --- கல்வெட்டில் புள்ளி வைத்த எழுத்து --- தமிழ்ப் பிராமி --- பண்டைய தமிழ்-பிராமி கல்வெட்டில் புள்ளி இட்டது --- தமிழ்-பிராமி எழுத்தில் புள்ளி
 7. குயிலெழுத்து
 8. ம் - ன் திரிபு --- ஆல்-ஆன், ஒடு-ஓடு --- ஐ=அய், ஔ=அவ் - எப்போது --- தா, வா - பகுதி
 9. ---  --- ஆய்தம் --- குற்றியலுகரம் உயிரா, மெய்யா ---
புணர்ச்சி
 1. விளக்கம் --- எப்படி நிகழும் --- திணைக்கு ஏற்பப் புணர்ச்சி --- தொகை = தொகுநிலை
 2. உயிர்முன், மெய்முன் --- உடம்படு மெய் --- ஒற்று மிகுமா, மிகாதா --- ஆதிபகவன், ஆதிப்பிரான் --- எழுத்துக்கள் - ஒற்று வேண்டுமா
 3. உயிர் வந்தால் திரிதல்
வேற்றுமை
 1. வேற்றுமை எப்படி --- வேற்றுமை விளக்கம் --- வேற்றுமை அடைதல் --- வேற்றுமை கொள்ளல் - மூன்றாம் வேற்றுமையில் செய்வினை, செயப்பாட்டுவினை - பாகுபாடு
 2. பல்வேறு மொழிகளில் வேற்றுமை
சொல்
 1. பெயர், வினை, இடை, உரி - அறிதல் ---- பெயர் வினை இடை உரி
 2. திணை அறிதல் --- சொல் - என்ன திணை
 3. சொல் - ஒப்பீடு
 4. ஆண்பால், பெண்பால் 

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி