தமிழ் அறிவோம் Tamil language


 1. எழுத்து --  உரு, ஒலி -- ஒலி, உரு எழுத்து -- 
 2. நெடுங்கணக்கு என்னும் எழுத்து வரிசை
 3. புள்ளி எழுத்துக்கள் -- கல்வெட்டில் புள்ளி வைத்த எழுத்து -- கல்வட்டில்-2 
 4. மாத்திரை
 5. சுட்டு-எழுத்து
 6. ஐ-அய், ஔ-அவ்
 7. வினா-எழுத்து
 8. ம்-ன் திரிபு 
 9. புணர்ச்சி -- நிலமும் விதையும்போல் -- ஆணும் பெண்ணும்போல் -- மெய்+உயிர், உயிர்+உயிர் -- ஒற்று மிகுமா -- ஆதிபகவன், ஆதிப்பகவன் --
 10. உடம்படுமெய் -- 
 11. தொகை
சொல்
 1. வாக்கியம் 
 2. பெயர், வினை, இடை, உரி அறிவது எப்படி
 3. சொல்
 4. பெயர்ச்சொல் -- மலரின் பருவப் பெயர்கள் -- 
 5. திணை -- இந்தச் சொல் என்ன திணை -- 
 6. திணை - பயன்பாடு
 7. வேற்றுமை -- எப்படி வேறுபடுகிறது -- ஆங்கிலத்துடன் -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 ----- மூன்றாம் வேற்றுமையில் செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை
 8. வினை, வினைமுற்று, வினையெச்சம், பெயரெச்சம் -- பெயரெச்சம் (தனி) -- குறிப்பு வினைமுற்று -- செய்யும் என்னும் முற்று  -- தா, வா -- துணைவினை -- 
 9. இடைச்சொல் \\ நிகழ்கால இடைநிலை \\ எதிர்கால இடைநிலை \\ எதிர் கால இடைநிலை \\ 
 10. உரிச்சொல் 

பொருள்

 1. மரபு -- ஆண், பெண் -- No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி