பழமொழி PalaMoli

முன்றுறை அரையனார் இயற்றிய பழமொழி (பழமொழி நானூறு)
முதுசொல் - தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் 384
ஏது நுதலிய முதுமொழி - தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம் 479
யாப்பு – வெண்பா

காலம் – சங்கம் மருவிய கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு
பழமொழி நானூறு
தொடுப்பு
1 ஆவி * 2 கனவு * 3 தமர் * 4 தோற்பன * 5 பாம்பு * 6 கவட்டை * 7 மாவலி மன்னன் கதை * 8 தான் செய்த பொம்மை தனக்கே தெய்வம் * 9 மண்சுவர் * 10 இருதலைக் கொள்ளி * 11 கடல்நீர் உப்பு * 12 சால்பு * 13 வழுக்குமரம் ஏறல் விழா * 14 முயல் நாய் நட்பு * 15 விதி * 16 பசு கன்று * 17 கறித்துண்டு * 18 சருக்கரை மணல் * 19 தவம் சால்பு * 20 தாய்முலை * 21 கரிகாலன் வரலாறு * 22 கடல் நரி ஊளையிடல் * 23 குளம் தவளை * 24 நசை கொன்றான் * 25 பாம்பு உரிமை * 26 துறவி புலால் உண்ணல்  * 27 விரகர் நரகர் நஞ்சு * 28 துறவி ஓடு * 29 திருத்தி எழுது * 30 நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது * 31 பல் துலக்கு ஆலம்விழுது * 32 சுவர் ஆணி * 33 தூங்கும் புலி * 34 சூரியனைக் கையால் மறைக்க முடியுமா * 35 நம மந்திரம் படையல் நெய் * 36 கல்லைக் கையால் கிள்ளுதல் * 37 பொருள் வைப்பு * 38 எருது தின்ற தீனி * 39 ஆடு வெட்டுபவர் * 40 கூலிக்கு வேலை * 41 எண்ணம் முகம் * 42 விளிந்தார் முளிந்தார் அளிந்தார் * 43 போனது வராது * 44 செய்யாமல் வராது * 45 தன் வீட்டுக்கும் தானே தீ வைத்தல் * 46 பொறாமை சுற்றம் * 47 வானம் மீன் நிலா * 48 மாட்டுக்குப் போட்ட சூடு * 49 தூங்கெயில் எறிந்த தொடிதோட் செம்பியன் * 50 கொல்லன் தெருவில் ஊசி விற்றல்

51 குரங்கு பேன் பார்த்தல் * 52 தாய விளையாட்டு * 53 மருந்து மரம் * 54 முள்ளை முள்ளால் எடு * 55 வழிக் கட்டுச்சோறு * 56 மருத்துவர் * 57 கடம் இசை * 58 குரங்கு முகம் * 59 கலி ஊழி * 60 உல்கு * 61 கிணற்றுத் தவளை * 62 கரிகாலன் * 63 சிற்றூர் * 64 உயர்வு இழிவு * 65 சிறியார் * 66 துன்னார் * 67 தனக்குச் சிறந்தது * 68 பனை நட்டார் * 69 நத்தை * 70 மோர் * 71 வெண்பாட்டம் * 72 நடலை * 73 நாய்க்கு எலும்புத் துண்டு * 74 புலி முகத்து உண்ணி * 75 நாய் மேல் தவிசு * 76 ஒருத்தரை * 77 கன்று விட்டுக் கற * 78 மணி * 79 நாவாய் * 80 நாராயணன் அம்பு * 81 தான் இருக்கும் கிளையை அடியில் வெட்டல் * 82 பொல்லாதவன் * 83 நன்செய் நிலத்தில் அறுகம்புல் முளைக்காது * 84 கெட்டநாள் இல்லை * 85 உமையாள் * 86 வட்டாட்டம் * 87 நாய்க்கடிக்கு மருந்து உடும்புக்கறி * 88 மருத்துவர் * 89 கண்ணுள் மணி * 90 வெந்நீர் தண்ணீர் * 91 பனைமரம் பஞ்சு * 92 வீடணன் * 93 பசுவுக்கு நீதி * 94 சொற்சோர்வு * 95 நுகத்துப் பகலாணி * 96 மாடி வீட்டு மரம் * 97 பழம்பகை * 98 தனிசி = கடன் * 99 எரியும் கொள்ளி * 100 குருவி * 

101 * 102 * 103 * 104 * 105 * 106 * 107 * 108 * 109 * 110 * 111 * 112 * 113 * 114 * 115 * 116 * 117 * 118 * 119 * 120 * 121 * 122 * 123 * 124 * 125 * 126 * 127 * 128 * 129 * 130 * 131 * 132 * 133 * 134 * 135 * 136 * 137 * 138 * 139 * 140 * 141 * 142 * 143 * 144 * 145 * 146 * 147 * 148 * 149 * 150

151 * 152 * 153 * 154 * 155 * 156 * 157 * 158 * 159 * 160 * 161 * 162 * 163 * 164 * 165 * 166 * 167 * 168 * 169 * 170 * 171 * 172 * 173 * 174 * 175 * 176 * 177 * 178 * 179 * 180 * 181 * 182 * 183 * 184 * 185 * 186 * 187 * 188 * 189 * 190 * 191 * 192 * 193 * 194 * 195 * 196 * 197 * 198 * 199 * 200

201 * 202 * 203 * 204 * 205 * 206 * 207 * 208 * 209 * 210 * 211 * 212213 *  214 * 215 * 216 * 217 * 218 * 219 * 220 * 221 * 222 * 223 * 224 * 225 * 226 * 227 * 228 * 229 * 230 * 231 * 232 * 233 * 234 * 235 * 236 * 237 * 238 * 239 * 240 * 241 * 242 * 243 * 244 * 245 * 246 * 247 * 248 * 249 * 250

251 * 252 * 253 * 254 * 255 * 256 * 257 * 258 * 259 * 260 * 261 * 262 * 263 * 264 * 265 * 266 * 267 * 268 * 269 * 270 * 271 * 272 * 273 * 274 * 275 * 276 * 277 * 278 * 279 * 280 * 281 * 282 * 283 * 284 * 285 * 286 * 287 * 288 * 289 * 290 * 291 * 292 * 293 * 294 * 295 * 296 * 297 * 298 * 299 * 300

301 * 302 * 303 * 304 * 305 * 306 * 307 * 308 * 309 * 310 * 311 * 312 * 313 * 314 * 315 * 316 * 317 * 318 * 319 * 320 * 321 * 322 * 323 * 324 * 325 * 326 * 327 * 328 * 329 * 330 * 331 * 332 * 333 * 334 * 335 * 336 * 337 * 338 * 339 * 340 * 341 * 342 * 343 * 344 * 345 * 346 * 347 * 348 * 349 * 350

351 *  352 * 353 * 354 * 355 * 356 * 357 * 358 * 359 * 360 * 361 * 362 * 363 * 364 * 365 * 366 * 367 * 368 * 369 * 370 * 371 * 372 * 373 * 374 * 375 * 376 * 377 * 378 * 379 * 380 * 381 * 382 * 383 * 384 * 385 * 386 * 387 * 388 * 389 * 390 * 391 * 392 * 393 * 394 * 395 * 396 * 397 * 398 * 399 * 400

மிகை 1 * 2 * 3 * தற்சிறப்புப் பாயிரம்     

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி