கார் நாற்பது KarNarpatu

அகப்பொருள், முல்லைத்திணை ஒழுக்கம் 
பற்றிக் கூறும் 40 பாடல்கள் 
கொண்ட நூல் கார்நாற்பது. 
இதனை இயற்றியவர் மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார்.  
காலம் மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி.

தொடுப்பு

பாடல் மூலம்

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40

சிறப்புப் பாயிரம்

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி