இன்னிலை Innilai

இன்னிலை நூல்
பாடல் தொடுப்பு


நூல்

அறப்பால்
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 
பொருட்பால்
11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19
இன்பப் பால்
20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 *  31 *  
வீட்டுப்பால் - இல்லியல்
32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39
வீட்டுப்பால் - துறவியல்
40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 
இன்னிலை முற்றும்  

அறப்பால்
பொய்கையார் பாடிய இன்னிலை
கடவுள் வாழ்த்து + 45 பாடல் | வெண்பா
காலம்சங்கம் மருவிய கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி