பொதுவன் பாட்டு Poems of Podhuvan

அடியேன் பொதுவன் அவ்வப்போது பாடி நூலாக வெளிவந்த பாடல்கள்

அன்று பாடினேன்
பின்பு பாடினேன்
இன்று பாடினேன்

அருள்தரு சுளைகள்
அகப்பால் உணர்வுகள்

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி