திருமுருகாற்றுப்படை TiruMurugatruppadai

திருமுருகாற்றுப்படை பத்துப்பாட்டு எனத் தொகுக்கப்பட்ட நூல்களில் ஒன்று
திருமுருகாற்றுப்படை பாட்டின் விளக்கம் 
அவை:

 1. திருமுருகாற்றுப்படை, தொகுப்பு விளக்கம்
 2. திருமுருகாற்றுப்படை, பாட்டின் கருத்தோட்டம்
 3. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகன் தோற்றம்(1-66)
 4. திருமுருகாற்றுப்படை, பரங்குன்றத்து முருகன்(67-77)
 5. திருமுருகாற்றுப்படை, அலைவாய் முருகன்(78-125)
 6. திருமுருகாற்றுப்படை, ஆவினன்குடி முருகன்(126-176)
 7. திருமுருகாற்றுப்படை, ஏரகத்து முருகன்(177-189)
 8. திருமுருகாற்றுப்படை, குன்றுதோறும் ஆடும்முருகன் (190-217)
 9. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகாற்றுபடுத்தல்(218-249)
 10. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகனை ஏத்தல்(250-286)
 11. திருமுருகாற்றுப்படை, பழமுதிர் சோலைமலை முருகன் (287-317) 
 12. திருமுருகாற்றுப்படை, வெண்பா 
 13. திருமுருகாற்றுப்படை, பொதுவன் அடிகள் இயற்றிய ஆற்றுப்படை
 14. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகன் பெயர்கள், தமிழ் விளக்கம்.
 15. திருமுருகாற்றுப்படை, சங்க இலக்கியங்களில் முருகன்
என்பன.

இந்த அடுக்கு முறையை
முன்தொடர்ச்சி
பின்தொடர்ச்சி


என்னும் தொடுப்புக் குறிகளைச் சொடுக்கிப் பாடல் முழுதையும் வரிசைப்படுத்தி அறிந்துகொள்ளலாம்.

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி