வெளிச்சம் (பகுத்தறிவு)

நமது அறிவு நம் முன்னோர் காட்டிக்கொடுத்த வழியில் செல்கிறது.
சொல்லக் கேட்டோ, படித்தோ இந்த அறிவைப் பெறுகிறோம். 
புலன்களால் உணர்ந்து எண்ணிப் பார்த்து உணர்வது பகுத்தறிவு. 
 1. அத்துவைதம், துவைதம், விசிட்டாத்துவைதம் --- விளக்கம் 2
 2. அம்மையப்பன்
 3. அறம்
 4. அறவழி
 5. ஆதிபகவன்
 6. இறை --- இறைவன் கண்ணோட்டம் --- இறைநிலை --- இறைநிலை 2 --- இறைநிலை 3 --- இறைநிலை 4 --- இறையிலை 5 --- இறைநிலை 6 --- அன்று --- பின்பு --- இன்று --- 
 7. ஊழி
 8. ஓட்டம், நடை
 9. ஓம்
 10. கடவுள் எண்ணம் --- கடவுள் ஆகுக
 11. கந்தன் யார்
 12. தமிழமைதி
 13. தமிழ் - சமற்கிருதம்
 14. நமசிவாய
 15. நாராயணாய --- நாராயணாய 2
 16. நான்மறை
 17. நான் யார்
 18. பதி
 19. பதி, பசு, பாசம் --- விளக்கம் 2
 20. பாசம்
 21. மாயை
 22. முக்குடை
 23. வாரம்

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி