சிலப்பதிகாரம் Silappatikaram

சிலப்பதிகாரச் சிறப்பு 

பதிகம்

புகார்க் காண்டம்

 1. மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்
2 மனையறம் படுத்த காதை
 1. பள்ளி மெத்தை
 2. அரமியம் \ நிலாமுற்றம்
 3. கோவலன் கண்ணகிக்குத் தொய்யில் எழுதுதல்
 4. கண்ணகி உறுப்புகளைக் கோவலன் பாராட்டல்
 5. அழகிக்கு ஒப்பனை ஏன்
 6. கோவலனின் காதல் மொழிகள் 
 7. சில ஆண்டு தனிமனை வாழ்க்கை
 8. வெண்பா
3 அரங்கேற்றுக் காதை

 1. மாதவியின் நாட்டியப் பயிற்சி
 2. ஆடல் ஆசிரியன்
 3. இசை ஆசிரியன்
 4. இயல் தமிழ் ஆசிரியன்
 5. தண்ணுமை ஆசிரியன்
 6. குழல் ஆசிரியன்
 7. யாழ்-புலவன்
 8. நாட்டிய அரங்கு - ஆடுமிடம் 
 9. நாட்டிய அரங்கு - ஒப்பனை
 10. தலைக்கோல்
 11. தலைக்கோல் ஊர்வலம்
 12. மாதவி நாட்டிய அரங்கில் ஏறல் 
 13. இசைக் கருவிகள் ஒலித்த முறைமை 
 14. அந்தரக் கொட்டு
 15. மாதவி ஆடிய தேசிக் கூத்து 
 16. மார்க்கக் கூத்து
 17. மாதவி மன்னனிடம் பரிசு பெற்றாள் 
 18. மாதவி மாலை - கோவலன் கூடல்
 19. இறுதி வெண்பா
4 அந்தி மாலைச் சிறப்புச் செய் காதை

 1. மாலைப் பொழுதின் வரவு
 2. நிலா முற்றத்தில் கோவலனும் மாதவியும்
 3. காதலரைக் கூடிய மகளிர்
 4. கணவனைப் பிரிந்து வாழும் கண்ணகி
 5. காதலனைப் பிரிந்த, பிரியாத மகளிர் 
 6. வெண்பா
5 இந்திரவிழவு ஊர் எடுத்த காதை

 1. கதிரவன் தோற்றம் 
 2. மருவூர்ப் பாக்கம்
 3. பட்டினப் பாக்கம்
 4. நாளங்காடி பூதம் - வழிபாடு
 5. பூதத்துக்கு வீரர் உயிர்ப்பலி
 6. திருமாவளவன் வெற்றி - மண்டபங்களில் விழா
 7. ஐவகை மன்றங்களில் விழா
 8. கால்கோள் விழா
 9. இந்திரனை நீராட்டுதல்
 10. விழா நிகழ்வு
 11. இளவேனிலும் தென்றலும் 
 12. தெருவில் மகளிர்
 13. மனையில் மனைவியர் ஊடல்
 14. கண்ணகி கருங்கண், மாதவி செங்கண்
6.- கடல் ஆடு காதை
 1. விஞ்சை வீரன் காமம் துய்த்தல்
 2. இந்திரவிழாக் காட்சிகள்
 3. விஞ்சை வீரன் புகார் வந்தது 
 4. மாதவியின் 11 ஆடல்
 5. ஆடல் முடிந்த பின் மாதவி ஒப்பனை
 6. கோவலனும் கண்ணகியும் கடற்கரைக்குச் செல்லல் 
 7. வைகறை விளக்குகள்
 8. கடற்கரையில் நகர மக்கள் 
 9. மாதவியும் கோவலனும் வீற்றிருத்தல் 
 10. வெண்பா
7 கானல் வரி
8 வேனில் காதை
9 கனாத்திறம் உரைத்த காதை
10 நாடுகாண் காதை

மதுரைக் காண்டம்

11 காடுகாண் காதை
12 வேட்டுவ வரி
13 புறஞ்சேரி இறுத்த காதை
14 ஊர்காண் காதை
15 அடைக்கலக் காதை
16 கொலைக்களக் காதை
17 ஆய்ச்சியர் குரவை
18 துன்ப மாலை
19 ஊர்சூழ் வரி
20 வழக்குரை காதை
21 வஞ்சின மாலை
22 அழற்படு காதை
23 கட்டுரை காதை

வஞ்சிக் காண்டம்

24 குன்றக் குரவை
25 காட்சிக் காதை
26 கால்கோள் காதை
27 நீர்ப்படைக் காதை
28 நடுகல் காதை
29 வாழ்த்துக் காதை
30 வரந்தரு காதை

பொது

நூல் கட்டுரை
பதிகம்
உரை பெறு கட்டுரை

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி