சீவகசிந்தாமணி SivagaSindamani


கடவுள் வாழ்த்து
பதிகம்
நாமகள் இலம்பகம்
கோவிந்தையார் இலம்பகம்
காந்தருவ தத்தையார் இலம்பகம்
குணமாலையார் இலம்பகம்
பதுமையார் இலம்பகம்
கேமசரியார் இலம்பகம்
கனகமாலையார் இலம்பகம்
விமலையார் இலம்பகம்
சுரமஞ்சரியார் இலம்பகம்
மண்மகள் இலம்பகம்
பூமகள் இலம்பகம்
இலக்கணையார் இலம்பகம்
முத்தி இலம்பகம்
வாழ்த்து


திருத்தக்கதேவர் இயற்றிய சீவகசிந்தாமணி தடுமாறு தமிழ் நடையில் கற்பனைக் குறிப்புத் தொடர்மொழிப் பாடல்களைக் கொண்ட நூல். இது 10 ஆம் நூற்றாண்டு நூல் \ 5 பெருங்காப்பியங்களில் ஒன்று என்று காட்டப்படுகிறது 

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி