கலித்தொகை Kalittogai

கலித்தொகை கடவுள் வாழ்த்துப் பாடல் உட்பட 150 பாடல்களைக் கொண்ட இசைத்தமிழ் இலக்கிய நூல்.

இங்குள்ள அதன் பாடல் வரிசை எண்ணைச் சொடுக்கி அவற்றின்

  • பாடல்  மூலம்
  • செய்தி விளக்கம்
  • ஆங்கிலக் குறிப்பு

ஆகியவற்றைக் காணலாம்.

சொடுக்கவேண்டிய தொடுப்புகள்
நூல் விளக்கம்
கடவுள் வாழ்த்து
பாலைக்கலி - பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ
2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30 * 31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36
குறிஞ்சிக்கலி - கபிலர்
37 * 38 * 39 * 40 * 41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50 * 51 * 52 * 53 * 54 * 55 * 56 * 57 * 58 * 59 * 60 * 61 * 62 * 63 * 64 * 65
மருதக்கலி - மருதன் இளநாகனார்
66 * 67 * 68 * 69 * 70 * 71 * 72 * 73 * 74 * 75 * 76 * 77 * 78 * 79 * 80 * 81 * 82 * 83 * 84 * 85 * 86 * 87 * 88 * 89 * 90 * 91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96 * 97 * 98 * 99100
முல்லைக்கலி - நல்லுருத்திரனார் 
101 * 102 * 103 * 104 * 105 * 106 * 107 * 108 * 109 * 110 * 111 * 112 * 113 * 114 * 115 * 116 * 117
நெய்தல்-கலி - நல்லந்துவனார்
118 * 119 * 120 * 121 * 122 * 123 * 124 * 125 * 126 * 127 * 128 * 129 * 130 * 131 * 132 * 133 * 134 * 135 * 136 * 137 * 138 * 139 * 140 * 141 * 142 * 143 * 144 * 145 * 146 * 147 * 148 * 149 * 150

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி