முத்தொள்ளாயிரம் Muttollayiram


முத்தொள்ளாயிரம்
சேரன்
2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10
11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20
21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26

முத்தொள்ளாயிரம்
சோழன்
27 * 28 * 29 * 30
31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40
41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50
51 * 52 * 53 * 54 * 55 * 56

முத்தொள்ளாயிரம் 
பாண்டியன்
57 * 58 * 59 * 60
61 * 62 * 63 * 64 * 65 * 66 * 67 * 68 * 69 * 70
71 * 72 * 73 * 74 * 75 * 76 * 77 * 78 * 79 * 80
81 * 82 * 83 * 84 * 85 * 86 * 87 * 88 * 89 * 90
91 * 92 * 93 * 94 * 95 * 96 * 97 * 98 * 99 * 100
101 * 102 * 103 * 104 * 105
106 * 107 * 108 * 109 * 110
111 * 112 * 113 * 114 * 115


பழைய பதிப்பில் உள்ள 
மேலும் சில பாடல்கள்

116 * 117118119 * 120121122123124125126127128129 * 130131132133 


பாடல் ஒவ்வொன்றின் உள்ளேயும் ஆங்கிலத் தொடுப்பு உள்ளது

கிடைத்துள்ள பாடல்கள் முற்றும் 


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி