பதிற்றுப்பத்து Patitruppattu

  • பதிற்றுப்பத்து 10 சேரமன்னர்கள் மீது பாடப்பட்ட 100 பாடல்களைக் கொண்ட நூல். 
  • அரசருக்கு 10 பாடல் என்ற முறையில் இந்தப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. 
  • இவற்றில் முதலாவது பத்தும் பத்தாவது பத்தும் கிடைக்கவில்லை.
  1. பதிற்றுப்பத்து பதிகம்
  2. பதிற்றுப்பத்து நூல் விளக்கம்
  3. சேர அரசர்களின் மூன்று கால்வழி
முதல் பத்து - கிடைக்கவில்லை
*
இரண்டாம் பத்து
இரண்டாம் பத்து பாடல்கள் மூலம்
இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன்
11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 
பதிகம்
*
மூன்றாம் பத்து
பாடல்கள்
பல்யானைச் செல்கெழு குட்டுவன்
10 பாடல்களின் தொகுப்பு மூலம்
21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30
பதிகம்
*
நான்காம் பத்து
களங்காய்க் கண்ணி நார்முடிச் சேரல்
31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40
பதிகம்
அந்தாதித் தொடை
*
ஐந்தாம் பத்து
41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50
பதிகம்
*
ஆறாம் பத்து
51 * 52 * 53 * 54 * 55 * 56 * 57 * 58 * 59 * 60
பதிகம்
*
ஏழாம் பத்து
61 * 62 * 63 * 64 * 65 * 66 * 67 * 68 * 69 * 70
பதிகம்
*
எட்டாம் பத்து
71 * 72 * 73 * 74 * 75 * 76 * 77 * 78 * 79 * 80
பதிகம்
*
ஒன்பதாம் பத்து
81 * 82 * 83 * 84 * 85 * 86 * 87 * 88 * 89 * 90
பதிகம்
*
பத்தாம் பத்து - கிடைக்கவில்லைNo comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி