சித்தர் பாடல்கள் Sittar poems

அகர வரிசை அடுக்கு


 1. அகப்பேய்ச் சித்தர்
 2. அகஸ்தியர்
 3. அழுகணி சித்தர்
 4. இடைக்காட்டுச் சித்தர்
 5. இராம தேவர்
 6. உரோம ரிசி
 7. கடுவெளிச் சித்தர்
 8. கணபதி தாசர்
 9. கயிலாயக் கம்பளிச் சட்டைமுனி நாயனார்
 10. கருவூரார்
 11. காக புசுண்டர்
 12. குதம்பைச் சித்தர்
 13. கொங்கண நாயனார்
 14. சட்டை முனி
 15. சிவவாக்கியார்
 16. சுப்பிரமணியர்
 17. சூரியானந்தர்
 18. சேஷ யோகியார்
 19. திருமூல நாயனார்
 20. திருவள்ளுவர் ஞானம்
 21. நந்தீஸ்வரர்
 22. பட்டினத்தார் 
 23. பத்திரகிரியார்
 24. பாம்பாட்டிச் சித்தர்
 25. பீரு முகம்மது
 26. மதுரை வாலை சாமி
 27. வால்மீகர்

படிக்க மட்டும் உதவும் பட அச்சு வடிவில்

சிவயோக சாரம் - பூரணானந்தர்
திருவருட்பா திரட்டு - இராமலிங்க சுவாமிகள்
ஞானசார நூல் - சங்கரனார் திருவுளம் மகிழ்ந்து உமாமகேஸ்வரிக்கு அருளிச்செய்தது
சிவானந்த போதம்
சிவபோக சாரம் - குரு ஞான சம்பந்த சிவாமிகள்
சொக்கநாத வெண்பா  - குரு ஞான சம்பந்த சிவாமிகள்
நிஜானந்த போதம் - அருணாசல குரு
பட்டினத்தார் ஞானம்
காயக் கப்பல்
தத்துவங்கள் பற்றிச் சில விளக்கங்கள் - அரு. ராமநாதன்
பாகம் 1 பக்கம் 2
பாகம் 1


பாகம் 2


பாகம் 2 பக்கம் 2

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி