திருவாசகம் Tiruvasagam

திருவாசகம்

1.    சிவபுராணம்
2.    கீர்த்தித் திரு அகவல்
3.    திருவண்டப் பகுதி
4.    போற்றித் திருஅகவல்
5.    திருச்சதகம்
6.    நீத்தல் விண்ணப்பம்
7.    திருவெம்பாவை
8.    திரு அம்மானை
9.    திருப்பொற் சுண்ணம்
10.    திருக்கோத்தும்பி
11     திருத்தெள்ளேணம் (235 - 254)
12     திருச்சாழல் - சிவனுடைய காருணியம் (255- 274)
13     திருப்பூவல்லி - மாயா விசயம் நீக்குதல் (275 - 294)
14     திருஉந்தியார் - ஞான வெற்றி (295 - 314)
15     திருத்தோள் நோக்கம் - பிரபஞ்ச சுத்தி (315 - 328)
16     திருப்பொன்னூசல் - அருட் சுத்தி (329- 337)
17     அன்னைப் பத்து - ஆத்தும பூரணம் (338 - 347)
18     குயிற்பத்து - ஆத்தும இரக்கம் (348 - 357)
19     திருத்தசாங்கம் - அடிமை கொண்ட முறைமை (358 - 367)
20     திருப்பள்ளியெழுச்சி - திரோதான சுத்தி (368 - 377) மின்பதிப்பு
21     கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் - அநாதியாகிய சற்காரியம் (378 - 387)
22     கோயில் திருப்பதிகம் - அனுபோக இலக்கணம் (388 - 397)
23     செத்திலாப் பத்து (398 - 407)
24     அடைக்கலப் பத்து - பக்குவ நிண்ணயம் (408 - 417)
25     ஆசைப்பத்து - ஆத்தும இலக்கணம் (418 - 427)
26     அதிசயப் பத்து - முத்தி இலக்கணம் (428 - 437)
27     புணர்ச்சிப்பத்து -அத்துவித இலக்கணம் (438 - 447)
28     வாழாப்பத்து - முத்தி உபாயம் (448 - 457)
29     அருட்பத்து - மகாமாயா சுத்தி (458 - 467)
30     திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் - குரு தரிசனம் (468 - 474)
31     கண்டபத்து - நிருத்த தரிசனம் (475 - 484)
32     பிரார்த்தனைப் பத்து (485 - 495)
33     குழைத்தப் பத்து - ஆத்தும நிவேதனம் (496 -505)
34     உயிருண்ணிப்பத்து - சிவனந்தம் மேலாடுதல் (506 - 515)
35     அச்சப்பத்து - ஆனந்தமுறுத்தல் (516 - 525)
36     திருப்பாண்டிப் பதிகம் - சிவனந்த விளைவு (526 -535)
37     பிடித்த பத்து - முத்திக்கலப்புரைத்தல் (536 - 545)
38     திருஏசறவு (546 - 555)
39     திருப்புலம்பல் - சிவானந்த முதிர்வு (556- 558)
40     குலாப் பத்து - அனுபவம் இடையீடுபடாமை (559 - 568)
41     அற்புதப்பத்து - அனுபவமாற்றாமை (569 -578)
42     சென்னிப்பத்து - சிவவிளைவு (579 - 588)
43     திருவார்த்தை - அறிவித் தன்புறுத்தல் (589 - 598)
44     எண்ணப்பதிகம் - ஒழியா இன்பத்துவகை (599 - 604)
45     யாத்திரைப் பத்து - அனுபவ அதீதம் உரைத்தல் (605- 614)
46     திருப்படை எழுச்சி - பிரபஞ்சப் போர் (615 - 616)
47     திருவெண்பா - அணைந்தோர் தன்மை (617 - 627)
48     பண்டாய நான்மறை - அனுபவத்து ஐயமின்மை உரைத்தல் (628 - 634)
49     திருப்படை ஆட்சி - சீவஉபாதி ஒழிதல் (635 - 642)
50     ஆனந்தமாலை - சிவானுபவ விருப்பம் (643 - 649)
51     அச்சோப் பதிகம் - அனுபவவழி அறியாமை (650 - 661)

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி