ஔவை-குறள் AuvaiKural

தொடுப்பு
விளக்கம்
பால் - அதிகாரம்
வீட்டுநெறிப் பால்
திருவருட்பால் 2
நினைப்புறுதல் 2
தெரிந்து தெளிதல் 3
கலை ஞானம் 4
உருவொன்றில் நிற்றல் 5
முத்தி காண்டல் 6
உருவாதீதம் 7
பிறப்பறுதல் 8
தூயவொளி காண்டல் 9
சதாசிவம் 10
தன்பால் 3
குருவழி 1
அங்கியிற் பஞ்சு 2
மெய்யகம் 3
கண்ணாடி 4
சூனிய காலம் அறிதல் 5
சிவயோக நிலை 6
ஞான நிலை 7
ஞானம் பிரியாமை 8
மெய்ந்நெறி 9
துரிய தரிசனம் 10
உயர்ஞான தரிசனம் 11
இவற்றின் விளக்கங்களைத் தனித்தனியே காணலாம்.  


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி