ஐந்திணை ஐம்பது Aintinai Aimbadu

மாறன் பொறையனார் இயற்றிய ஐந்திணை ஐம்பது 

குறிப்பு

பாடல் தொடுப்பு 


முல்லை
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10

குறிஞ்சி
11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20

மருதம்
21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 * 28 * 29 * 30

பாலை
31 * 32 * 33 * 34 * 35 * 36 * 37 * 38 * 39 * 40

நெய்தல்
41 * 42 * 43 * 44 * 45 * 46 * 47 * 48 * 49 * 50


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி