கைந்நிலை Kainnilai

கைந்நிலை பாடல் தொடுப்பு


பாடல்

குறிஞ்சி


1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 


பாலை

முல்லை

மருதம்

நெய்தல்

 [1 முதல் 17 வரை துறைக்குறிப்புகள் கிடைக்கப்பெறவில்லை]

குறிஞ்சி
மாறோக்கத்து முள்ளிநாட்டு நல்லூர்க் காவிதியார் மகனார் புல்லங்காடனார் இயற்றிய கைந்நிலை
சங்கம் மருவிய கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டு நூல்
பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி