ஆத்திசூடி

12 ஆம் நூற்றாண்டில் ஔவையார் என்னும் பெயர் பூண்டு வாழ்ந்த புலவர் பாடிய நூல்

விளக்கம் – தொடுப்பு


டையது விளம்பேல் 5 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
க்கமது கைவிடேல் 6 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ண்ணெழுத் திகழேல் 7 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ற்பது இகழ்ச்சி 8 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
யமிட்டுண் 9 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ப்புர வொழுகு 10 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
துவ தொழியேல் 11 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வியம் பேசேல் 12 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
(ஃ)அஃகஞ் சுருக்கேல்13 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

ண்டொன்று சொல்லேல் 14 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ப்போல் வளை 15 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
னி நீராடு 16 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
யம்பட வுரை 17 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
இடம்பட வீடெடேல்18 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
இணக்கமறிந்திணங்கு 19 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ந்தைதாய் பேண் 20 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ன்றி மறவேல் 21 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ருவத்தே பயிர்செய் 22 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ண்பறித் துண்ணேல் 23 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
இயங்கித்திரியேல் 24 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
அரவ மாட்டேல் 25 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
இலவம்பஞ்சிற்றுயில் 26 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
ஞ்சகம் பேசேல் 27 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
அழகலாதனசெய்யேல் 28 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
இளமையிற் கல் 29 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
அறனை மறவேல் 30 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
அனந்த லாடேல் 31 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

டிவது மற 32 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
காப்பது விரதம் 33 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கிழமைபட வாழ் 34 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கீழ்மை யகற்று 35 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
குணமது கைவிடேல் 36 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கூடிப் பிரியேல் 37 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கெடுப்ப தொழி 38 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கேள்வி முயல் 39 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கைவினை கரவேல் 40 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கொள்ளை விரும்பேல் 41 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
கோதாட் டொழி 42 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

க்கர நெறிநில் 43 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சான்றோ ரினத்திரு 44 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சித்திரம் பேசேல் 45 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சீர்மை மறவேல் 46 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சுளிக்கச் சொல்லேல் 47 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சூது விரும்பேல் 48 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
செய்வினை திருந்தச்செய் 49 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சேர்விட மறிந்துசேர் 50 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சையெனத் திரியேல் 51 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சொற்சோர்வு படேல் 52 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
சோம்பித் திரியேல் 53 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

க்கோனெனத் திரி 54 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தானமது விரும்பு 55 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
திருமாலுக் கடிமைசெய் 56 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தீவினை யகற்று 57 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
துன்பத்துக் கிடங்கொடேல் 58 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தூக்கி வினைசெய் 59 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தெய்வ மிகழேல் 60 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தேசத்தோ டொத்துவாழ் 61 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தையல்சொற் கேளேல் 62 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தொன்மை மறவேல் 63 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
தோற்பன தொடங்கேல் 64 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

ன்மை கடைப்பிடி 65 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நாடொப்பன செய் 66 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நிலையிற் பிரியேல் 67 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நீர்விளை யாடேல் 68 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நுண்மை நுகரேல் 69 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நூல்பல கல் 70 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நெற்பயிர் விளை 71 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நேர்கோ னெறிநில் 72 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நைவினை நணுகேல் 73 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நொய்ய வுரையேல் 74 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
நோய்க்கிடங் கொடேல் 75 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

ழிப்பன பகரேல் 76 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பாம்பொடு பழகேல் 77 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பிழைபடச் சொல்லேல் 78 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பீடுபெற நில் 79 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
புகழ்பட வாழ் 80 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பூமி விரும்பு 81 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பெரியாரைத் துணைக்கொள் 82 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பேதைமை யகற்று 83 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பையலோ டிணங்கேல் 84 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
பொருடனைப் போற்றிவாழ் 85 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
போற்றடிப் பிரியேல் 86 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

னந்தடு மாறேல் 87 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மாற்றானுக் கிடங்கொடேல் 88 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மிகைபடச் சொல்லேல் 89 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மீதூண் விரும்பேல் 90 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
முனைமுகத்து நில்லேல் 91 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மூர்க்கரோ டிணங்கேல் 92 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மெல்லியா டோள்சேர் 93 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மேன்மக்கள் சொற்கேள் 94 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மைவிழியார் மனையகல் 95 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
மொழிவதை மொழி 96 | ஆத்திசூடி வெண்பா 

ல்லமை பேசேல் 97 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வாதுமுற் கூறேல் 98 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வித்தை விரும்பு 99 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வீடு பெறநில் 100 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
(வு)உத்தமனா யிரு 101 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
(வூ)ஊருடன் கூடிவாழ் 102 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வெட்டெனப் பேசேல் 103 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வேண்டுவினை செய் 104 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
வைகறைத் துயிலெழு 105 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
(வொ)ஒன்னாரைத் தேறேல் 106 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
(வோ)ஓதுவது வேதம் 107 | ஆத்திசூடி வெண்பா 
-முற்றும்-

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி