திருமுருகாற்றுப்படை Tirumurugatruppadai

திருமுருகாற்றுப்படை பாட்டின் விளக்கம் 12 பகுதிகளில் தரப்பட்டுள்ளது.
அவை:
 1. திருமுருகாற்றுப்படை, தொகுப்பு விளக்கம்
 2. திருமுருகாற்றுப்படை, பாட்டின் கருத்தோட்டம்
 3. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகன் தோற்றம்(1-66)
 4. திருமுருகாற்றுப்படை, பரங்குன்றத்து முருகன்(67-77)
 5. திருமுருகாற்றுப்படை, அலைவாய் முருகன்(78-125)
 6. திருமுருகாற்றுப்படை, ஆவினன்குடி முருகன்(126-176)
 7. திருமுருகாற்றுப்படை, ஏரகத்து முருகன்(177-189)
 8. திருமுருகாற்றுப்படை, குன்றுதோறும் ஆடும்முருகன் (190-217)
 9. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகாற்றுபடுத்தல்(218-249)
 10. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகனை ஏத்தல்(250-286)
 11. திருமுருகாற்றுப்படை, பழமுதிர் சோலைமலை முருகன்(287-317)  
 12. திருமுருகாற்றுப்படை, வெண்பா 
 13. திருமுருகாற்றுப்படை, பொதுவன் அடிகள் இயற்றிய ஆற்றுப்படை
 14. திருமுருகாற்றுப்படை, முருகன் பெயர்கள், தமிழ் விளக்கம்.
 15. திருமுருகாற்றுப்படை, சங்க இலக்கியங்களில் முருகன்
என்பன. 

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி