Tuesday, 21 January 2020

திருவாசகம் – திருத்தோள் நோக்கம் – Tiruvasagam – Aim of my brest - chapter 15

திருத்தோள் நோக்கம்நாலடித் தரவு கொச்சகக் கலிப்பா


பூத்தாரும் பொய்கைப் புனலிதுவே எனக்கருதிப்
பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை அம்பலத்தை திருநடஞ்செய்
கூத்தா உன் சேவடி கூடும்வண்ணந் தோணோக்கம். 315

 • கானல் நீரைத் தண்ணீர்ப் பொய்கை எனக் கருதாமல்
 • கூத்தன் சேவடியைக் கூடுவதே என் தோளின் நோக்கம் 

என்றும் பிறந்திறந் தாழாமே ஆண்டுகொண்டான்
கன்றால் விளவெறிந் தான்பிரமன் காண்பரிய
குன்றாத சீர்த்தில்லை அம்பலவன்குணம்பரவித்
துன்றார் குழலினீர் தோணோக்கம் ஆடாமோ. 316

 • பிறவாமல் என்னை ஆண்டுகொண்டான் 
 • அதனைப் போற்றிக்கொண்டு தோள் நோக்கம் ஆடாமோ 

பொருட்பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல்விளங்கிச்
செருப்புற்ற சீரடி வாய்க்கலசம் ஊனமுதம்
விருப்புற்று வேடனார் சேடெறிய மெய்குளிர்த்தங்கு
அருட்பெற்று நின்றவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 317

 • கண்ணப்பர் எச்சிலுக்கும், செருப்புக் காலுக்கும் அருளியவன் 

கற்போலும் நெஞ்சங் கசிந்துருகிக் கருணையினால்
நிற்பானைப் போலஎன் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி
நற்பாற் படுத்தென்னை நாடறியத் தானிங்ஙன்
சொற்பால தானவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 318

 • கல் நேஞ்சைக் கரைத்தவன் 

நிலம்நீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ டெண்வகையாயப் புணர்ந்துநின்றான்
உலகே ழெனத்திசை பத்தெனத்தா னொருவனுமே
பலவாகி நின்றவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 319

 • நிலம், நீர், நெருப்பு, உயிர்க்காற்று, விசும்பு, நிலா, பகலோன், புலன் - 8
 • 7 உலகம் 
 • 10 திசை - கலந்து ஒருவனாக நின்றவன் 

புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற் பல்சமயம்
தத்தம் மதங்களில் தட்டுளுப்புப் பட்டுநிற்கச்
சித்தஞ் சிவமாக்கிச் செய்தனவே தவமாக்கும்
அத்தன் கருணையிலனால் தோணோக்கம் ஆடாமோ. 320

 • எல்லா மதங்களின் சித்தம் அவன் 

தீதில்லை மாணி சிவகருமஞ் சிதைத்தானைச்
சாதியும் வேதியன் தாதையனைத் தாளிரண்டுஞ்
சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர்தொழப்
பாதகமே சோறு பற்றினவா தோணோக்கம். 321

 • சிவத்தொண்டு செய்த தந்தை வேதியன் கால்களை வெட்டிய சண்டீசுரன் பெற்ற பேற்றினை நினைப்பது சிவன்தோள் நோக்கம் 

மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கைநல்லீர்
வானந் தொழுந்தென்னன் வார்கழலே நினைத்தடியோம்
ஆனந்தக் கூத்தன் அருள்பெறில் நாம் அவ்வணமே
ஆனந்த மாகிநின் றாடாமே தோணோக்கம். 322

 • சிவன் தென்னன்
 • அவன் கழல் பாடி அருள் பெறல் தோள்-நோக்கம் 

எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரிபிழைத்துக்
கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலைமுன் நின்றதற்பின்
எண்ணிலி இந்திரர் எத்தனையோ பிரமர்களும்
மன்மிசை மால்பவர் மாண்டனர்காண் தோணோக்கம். 323

 • இந்திரர் பலர்
 • பிரமர் பலர் - மாண்டனர் 

பங்கயம் ஆயிரம் பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தான் சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரமாற் கருளியவாறு
எங்கும் பரவிநாம் தோணோக்கம் ஆடாமோ. 324

 • திருமால் 1000 பூ போட்டு, சிவனுக்குப் பூசை செய்யும்போது ஒரு பூ குறைய, அதற்கு ஈடாகத் தன் கண்களில் ஒன்றைப் பிடுங்கிப் போட்டுப் பூசை செய்ய, சிவன் திருமாலுக்கு அருளினார்.  

காமனுடலுயிர் காலன்பற் காய்கதிரோன்
நாமகள் நாசிசிரம் பிரமன் கரம்எரியைச்
சோமன் கலைதலை தக்கனையும் எச்சனையுந்
தூய்மைகள் செய்தவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 325

 • காமன் உடலை எரித்தான்
 • காலனைக் கொன்றான்
 • கதிரவனைக் காய்ச்சினான் 
 • நாமகள் மூக்கை அறுத்தான் 
 • பிரமன் தலையைக் கிள்ளினான் 
 • கையில் எரி வைத்திருக்கிறான் 
 • சோமன் (நிலா) கலை தலையில் வளரச் செய்தான் 
 • தக்கனையும் எச்சனையும் தூளாக்கினான் 

பிரமன் அரியென் றிருவருக்கம் பேதைமையால்
பரமம் யாம்பரமம் என்றவர்கள் பதைப்பொடுங்க
அரனார் அழலுருவாய் அங்கே அளவிறந்து
பரமாகி நின்றவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 326

 • பிரமனும், அரியும் அழல் உருவாய் நின்ற சிவனின் அடியையும், முடியையும் காண முடியவில்லை 

ஏழைத் தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம்
பாழுக் கிறைத்தேன் பரம்பரனைப் பணியாதே
ஊழிமுதற் சிந்தாத நன்மணிவந் தென்பிறவித்
தாழைப் பறித்தவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 327

 • பணியாத என்னைப் பணிய வைத்து ஆட்கொண்டான் 

உரைமாண்ட உள்ளொளி உத்தமன்வந் துளம்புகலும்
கரைமாண்ட காமப்பெருங்கடலைக் கடத்தலுமே
இரைமாண்ட இந்திரியப் பறவை இரிந்தோடத்
துரைமாண்ட வாபாடித் தோணோக்கம் ஆடாமோ. 328

 • உத்தமன் என் உள்ளம் புகுந்தான்

திருச்சிற்றம்பலம்

எட்டாம் திருமுறை - திருவாசகம் - 
15. திருத்தோள் நோக்கம் - பிரபஞ்ச சுத்தி
(தில்லையில் அருளியது)

சிவன் தோளை நினைத்துக்கொண்டு
மற்றொருத்தி தோளைப் பிடித்துக்கொண்டு
சுற்றி விளையாடல்

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி