Friday, 28 April 2017

ஐங்குறுநூறு 33 AinguruNuru 321-330

இடைச்சுரப் பத்து

பாலை


பொருள் தேடச் செல்லும் தலைவன் தன் காதலியின் மாண்பினை இடைவழியில் நினைக்கிறான். 

321        

பிரிந்து செல்லும் தலைவன் நடுவழியில் தலைவியின் குணத்தை எண்ணிப் போற்றுகிறான்
தலைமயிர் விரிந்திருக்கும் பருந்து.
உளி போன்ற வாயினை உடையது அதன் பேடை.
விரிந்த தலையை உடைய ஓமை மரக் கிளையில் இருந்துகொண்டு தன் ஆண் பருந்தை அழைத்துப் புலம்பும்.
நிலம் காய்ந்து கிடக்கும்.
வேற்றுமொழி பேசும் நாட்டிலுள்ள மலை.
இந்த வழியில் செல்லும்போதும் என் காதலியின் குணம் என் நினைவைத் துளைக்கிறதே.

322        

செல்லும் வழியில் தலைவன் நினைக்கிறான்
உயர்ந்த மூங்கில் காயும்படியான கோடைக்காலம்.
கல் வெடிக்கும்படி வெயில் காய்கிறது.
இப்படிப்பட்ட வெயில்.
இந்த வெயிலிலும் என் உள்ளம் என் ஒளிமுக அரிவையைப் பற்றிய நினைவு வருகிறதே. 
அதனால் காடே குளு குளு எனத் தோன்றுகிறதே.

323        

தலைவன் எண்ணம் படர்கிறது
வளைந்த பல்லை உடையது செந்நாய்.
அதன் பெண்-நாய் கருவுற்றிருக்கும் நிலையில் வயா ஆசையால் வருந்துகிறது.
அதற்காக ஆண்-நாய் கள்ளிக் காட்டு வழியில் காட்டுப் பன்றியைத் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இப்படிப்பட்ட கொடிய பாலைநிலக் காட்டு வழியில் சென்றுகொண்டிருக்கிறேன்.
இப்போதும் என்னவளின் நற்குணம் என் நினைவுக்கு வருகிறது.

324        

மீண்ட தலைவன் தோழியிடம் சொல்கிறான்
கோடைக் காலத்தில் தீ பற்றி எரிந்த காட்டு வழியில் சிறிது நேரம் கண் உறங்கினாலும் நள்ளிரவில் குளுமையான வளமனையில் என்னவளோடு நான் இருப்பது போன்ற நினைவுதான் வந்தது.
வேங்கைப் பூ கொடிக் கிடப்பது போன்ற சுணங்கினை உடைய மேனியள்
தேன் பாயும் கூந்தலை உடையவள்
மாமை நிறம் கொண்டவள்
இவள் நினைவுதான்.  

325        

மீண்டவன் தோழியிடம் சொல்கிறான்
வேனில் காலம்
அரை மரத்தின் இலைகள் ஒலிக்கும்
அந்த ஒலியைக் கேட்டுப் பயந்து போகில் என்னும் பறவை உணவு உண்ணாமல் வேறு இடத்துக்குச் செல்லும்.
வெயிலின் வெப்ப அலை வீசும் வழி
இப்படிப்பட்ட வழியில் நான் சென்றாலும் விருப்பம் மிக்க என் காதலியின் துணை இருந்ததே
எனக்கென்ன குறை?

326        

வழியில் வெயிலின் கொடுமையை நினைத்துத் தலைவன் சொல்கிறான்.
தீ பறக்கும் நிலப் பரப்பு
நிழலே இல்லாத நிலப் பரப்பு
ஆண்மானும் பெண்மானும் குட்டியோடு வாடும் இடம்
தண்ணீரே இல்லாத வழி
இது கொடுமையான பாலைநில வழி
இங்கு நினைவுக்கு வருகிறது
நான் விட்டுவிட்டு வந்தேனே அவள் பண்பு இனிமையானது.

327        

வழியில் தலைவன் தலைவியை நினைக்கிறான்
வரி வரியான கோடுகளை உடையது யானையின் வலிமை மிக்க கை
நிலத்தைத் தொட்டால் வெந்துவிடும் என்று அஞ்சி யானை நிலத்தைத் தொடுவதில்லை
இப்படிப்பட்ட வெயில் காயும் உலர்ந்து கிடக்கும் சோலை அது
மூங்கில் உயர்ந்திருக்கும் அந்த வழி
இப்படிப்பட்ட வழி அது ஆனாலும் என் தகைமையோள் குணம் என்னைக் குளுமை பெறச் செய்த்து.

328        

தலைவன் தன் தோழனிடம் சொல்கிறான்
தூறல் மழை நுண்ணிதாகப் பொழிகிறது
மணம் மிக்க பூக்கள் மலர்ந்து வழி குளுமையாக இருக்கிறது.
என்றாலும் அவள் இல்லாமல் தனியே காட்டு வழியில் செல்வது எனக்குக் கொடுமையாக இருக்கிறது.

329        

தலைவன் தன் நெஞ்சுக்குச் சொல்கிறான்
ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் பாழ்பட்டுக் கிடக்கும் நிலப்பரப்பு
வழிப்பறி செய்வோர் தாக்கும் பாலைநில வழி
இதில் சென்றுகொண்டிருக்கிறோம்
நெஞ்சே
நெறிஇந்த வளையல் கழன்று விழும் கையை உடையவளாக இருக்கும் அவளை நினைத்து நீ திரும்பிவிடுகிறாயே
நான் என்ன செய்வேன்?

330        

தலைவன் தன் நெஞ்சுக்குச் சொல்கிறான்
மண்ணைத் துகளாக்கிக்கொண்டிருக்கும் வெயில்
இப்படி வெயில் தாக்கும் காடு
நெஞ்சே
இந்தக் காட்டில் வந்துகொண்டிருக்கிறோம்
அவள் அழுதுகொண்டிருக்கிறாள்
தன் நலமெல்லாம் சிதைந்து அழுதுகொண்டிருக்கிறாள்
நான் வெயில் காயும் காட்டில் செல்கிறேனே என்று நினைத்து அழுதுகொண்டிருக்கிறாள்
என்ன செய்வேன்?

பாடல் சொல் பிரிப்புப் பதிவு

321        

உலறு தலைப் பருந்தின் உளி வாய்ப் பேடை
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறிப்
புலம்பு கொள விளிக்கும் நிலம் காய் கானத்து,
மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும்,
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்டொடி குணனே.      5

பிரிந்து போகாநின்ற தலைமகன்
இடைச்சுரத்துத் தலைமகள் குணம் நினைந்து இரங்கிச் சொல்லியது. 1

322        

நெடுங் கழை முளிய வேனில் நீடி,
கடுங் கதிர் ஞாயிறு கல் பகத் தெறுதலின்,
வெய்ய ஆயின, முன்னே; இனியே,
ஒள் நுதல் அரிவையை உள்ளுதொறும்
தண்ணிய ஆயின, சுரத்திடை ஆறே!                  5

இடைச் சுரத்துக்கண் தலைமகன் தலைமகள் குணம் நினைத்தலில்
தனக்கு உற்ற வெம்மை நீங்கியது கண்டு சொல்லியது. 2

323        

வள் எயிற்றுச் செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்குக்
கள்ளிஅம் கடத்திடைக் கேழல் பார்க்கும்
வெஞ் சுரக் கவலை நீந்தி,
வந்த நெஞ்சம்! நீ நயந்தோள் பண்பே.

இடைச் சுரத்துத் தலைமகள் குணம் நினைந்த தலைமகன், 'அவள் பண்பு வந்தன' என உவந்து, தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. 3

324        

எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடைச்
சிறிது கண்படுப்பினும், காண்குவென் மன்ற
நள்ளென் கங்குல், நளி மனை நெடு நகர்,
வேங்கை வென்ற சுணங்கின்
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே.           5

பிரிந்து வந்த தலைமகன்
தலைமகளை நலம் பாராட்டக் கண்ட தோழி,
 'இவள் குணத்தினை மறந்து அமைந்தவாறு யாது?'
  என வினாவினாட்கு அவன் சொல்லியது. 4

325        

வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ,
போகில் புகா உண்ணாது, பிறிது புலம் படரும்
வெம்பு அலை அருஞ் சுரம் நலியாது
எம் வெங் காதலி பண்பு துணைப் பெற்றே.

பிரிந்துவந்த தலைமகன்,
'சுரத்தின் வெம்மை எங்ஙனம் ஆற்றினீர்?'
என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது. 5

326        

அழல் அவிர் நனந் தலை நிழல் இடம் பெறாது,
மட மான் அம் பிணை மறியொடு திரங்க,
நீர் மருங்கு அறுத்த நிரம்பா இயவின்
இன்னா மன்ற, சுரமே;
இனிய மன்ற, யான் ஒழிந்தோள் பண்பே!       5

இடைச்சுரத்து வெம்மை ஆற்றானாகிய தலைமகன்
தலைமகள் குணம் நினைந்து, நொந்து சொல்லியது. 6

327        

பொறி வரித் தடக் கை வேதல் அஞ்சி,
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா;
வெயில் முளி சோலைய, வேய் உயர் சுரனே;
அன்ன ஆர் இடையானும்,
தண்மை செய்த, இத் தகையோள் பண்பே!     5

பிரிந்த தலைமகன் இடைச்சுரத்தின்கண்
தலைமகள் குணம் நினைந்து, இரங்கிச் சொல்லியது. 7

328        

நுண் மழை தளித்தென நறு மலர் தாஅய்த்
தண்ணிய ஆயினும், வெய்ய மன்ற
மடவரல் இன் துணை ஒழியக்
கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே.

'மழை வீழ்தலால் சுரம் தண்ணென்றது;
இனி வருத்தம் இன்றிப் போகலாம்'
என்ற உழையர்க்குத் தலைமகன் சொல்லியது. 8

329        

ஆள் வழக்கு அற்ற பாழ்படு நனந் தலை
வெம் முனை அருஞ் சுரம் நீந்தி, நம்மொடு
மறுதருவதுகொல் தானே செறிதொடி
கழிந்து உகு நிலைய ஆக
ஒழிந்தோள் கொண்ட, என் உரம் கெழு, நெஞ்சே?                    5

இடைச்சுரத்தின்கண் மீளலுறும் நெஞ்சினை நொந்து,
தலைமகன் உழையர்க்குச் சொல்லியது. 9

330        

வெந் துகள் ஆகிய வெயில் கடம் நீந்தி,
வந்தனம்ஆயினும், ஒழிக இனிச் செலவே!
அழுத கண்ணள் ஆய்நலம் சிதையக்
கதிர் தெறு வெஞ் சுரம் நினைக்கும்,
அவிர் கோல் ஆய்தொடி உள்ளத்துப் படரே.                  5

பிரிந்த தலைமகன் இடைச்சுரத்தின்கண்
தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது. 10


புலவர் – ஓதலாந்தையார்
கி.மு. காலம்
ஐங்குறுநூறு 33 ஆம் பத்து
திணை – பாலை - 3 ஆம் பத்து
பாடல் – 321-330
இடைச்சுரப் பத்து


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி