Friday, 10 July 2020

ஏர் எழுபது ER ELUPADU 29-30

29 

பத்திவிளைத்து இருந்தெய்வம் பணிவார்க்கும், தற்பரமாம்
முத்திவிளைத் திடும்ஞான முதல்வருக்கும், இன்னமுதம்
வைத்துவிளைத் திடுவார்க்கும், வல்லவர்க்கும், பெருக்காளர்
வித்துவிளைத் திடிலன்றி வேண்டுவன விளையாவே. 

பத்தி விளைய உரையாற்றுவோர்
தெய்வம் பணிவார் 
முத்தி விளையத் தவம் செய்வோர் 
ஞான முதல்வர் 
உணவு தருவோர் 
வல்லவர் 
ஆகியோர் தரும் விளைச்சல்கள் எல்லாமே 
உழவர் விளைச்சல் இல்லாவிட்டால் விளையாது 

30 

மறைமயங்காது, அருள்விளங்கும் மதிமயங்காது, திறல்வேந்தர்
இறைமயங்கா, மனுநெறியும் இனமயங்கா, யாவர்க்கும்
நிறைமயங்காது, ஒருநாளும் நிலைமயங்காது, உலகமெல்லாம்
முறைமயங்கா, அவர்வயலின் முளைமயங்காத் திறத்தாலே

உழவர் விதைத்த பயிர் முளைகள் நெருக்கமாக மயங்காமல் வளர்ந்தால் 
மறைகள், அருள் தரும் எண்ணம், இறை வழங்கும் நிலை, மனுநெறி, மக்களின் நிறையுடைமை, உலக முறைமை 
எதுவும் மயக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் 

ஏர் எழுபது ER ELUPADU 27-28

27 

அடுத்திறக்கிப் பெருங்கூடை அளவுபட வேஎருவை
எடுத்திறக்கித் தலைமேலே கொண்டவர்தாம் இடையிடையே
கொடுத்திறக்கி நிலமகளைக் கும்பிட்டு வணங்காரேல்
படுத்திறக்கித் திரிவார்தம் பழிமறுக்க மாட்டாரே! - 27

எருவைப் பெரிய கூடையில் தூக்கி வருவர் 
தலையிலுள்ள கூடையை இரு கைகளாலும் இறுக்கிப் பிடித்துக்கொண்டு
எரு அளவாகப் பரந்து நிலத்தில் இறங்கும்படி 
உடலை விரைவாக எவ்விச் சுழற்றுவர் 
கொஞ்சமாக இருக்கும்போது இறக்கிக் குனிந்து கையால் விசிறுவர்  
எரு விழுந்த நிலத்தைத் தொழுவர். 
பிறர் பழித்தால் ஏற்றுக்கொள்வர். 

வெறுப்பதெல்லாம் பொய்யினையே, வேளாளர் மெய்யாக
ஒறுப்பதெல்லாம் கலியினையே, உள்ளத்தால் வெள்ளத்தால்
செறுப்பதெல்லாம் புல்லினையே, செய்யின்வளம் அறிந்தறிந்து
மறிப்பதெல்லாம் சேற்றினையே, வளம்படுத்தற் பொருட்டாலே!  27 (வேறு)

வேளாளர் வெறுப்பது பொய் 
தண்டிப்பது பஞ்சம் 
அழிப்பது பயிரிடையில் முளைக்கும் புல் 
புறட்டிப் போடுவது சேறு 
இவை வயலையும், மக்களையும் வளப்படுத்துவதற்காக. 

28 

வரம்படிக்க மலர்பரப்பி வயலடிக்க வரம்புதொறுங்
குரம்படிக்க மணிகொழிக்கும் குலப்பொன்னித் திருநாடர்,
பரம்படிக்க உடைந்தளைந்த பழனச்சேற்(று) உரமன்றி
உரம்படிக்க பிறிதுண்டோ உண்டாயின் உரையீரே! - 28

வரம்பு அடிக்க வயலை அடிப்பர் 
குரம்பு அடிக்க நென்மணி கொழிக்கும் 
பரம்பு அடிக்க சேறு சமமாகும்
எரு உரம்பு அடிக்க எல்லா நலமும் உண்டாகும் 

கறிவேப்பிலை Kari-Veppilai

தாளிதம் செய்ய நாம் பயன்படுத்தும் 
கறிவேப்பிலை மரத்தில் காய்த்துப் பழுத்திருக்கும் பழம் 
கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் மூலுகை 

தாளிக்கலாம் 
துவையல் செய்யலாம்

Thursday, 9 July 2020

லிங்கம் தமிழி Tamil Bhirami Script in God-Stone


சிவன் வடிவம் லிங்கம் 

ஆண் உறுப்பு லிங்கம் தரும் உயிர்
பெண் உறுப்பு தாங்கியில் விழுந்து
 உயிரை (சீவனை, சிவனை) தரும்

வழிபாட்டின் தொடக்க உரு இது 

இத்தகைய லிங்க உருக் கல் ஒன்றில் 
2-ஆம் நூற்றாண்டு 
தமிழ் எழுத்து உள்ளது 

அதனை 
 “ஏகனஆதன கோடடம” 
எனப் படிக்கின்றனர் 

ஏகன் ஆதன் கோட்டம்
ஏகனாதன் (ஏகநாதன்) கோட்டம்

என அதனைப் புரிந்துகொள்கின்றனர் 

ஏகன் 
ஏகன் அனேகன் (திருவாசகம்) 
ஏகன் - - மலர்மிசை ஏகினான். (திருக்குறள்) - ஏகுபவன் ஏகன் 

ஏகன் = [ஒருவன்] எனில் வடசொல் 
ஏகன் = [ஏகுபவன்] எனில் தமிழ்ச்சொல் 

ஆதன் = மூச்சுக் காற்று 
சிவன் - சிவா - வாசி (இலக்கணப்போலி) - [சு]வாசி 

ஆதன் சங்ககால மக்கள் பெயர் 

ஓரி ஆதன் 
செல்வக் கடுங்கோ வாழி ஆதன் 

கோட்டம் = கோயில். 
 
செய்தி 
1
உதவி : நா. கணேசன், நாசா, அமெரிக்கா - மின்னஞ்சல்
முனைவர் வேதாசலத்துடன் பேசினேன். “ஏகனஆதன கோடடம” என்றிருக்கிறதாம். நேரில் சென்று பார்க்கணும் என்றார்.
புள்ளி இருக்கிறதா என நன்கு பார்க்கவேண்டும். ஏகன் ஆதன் கோட்டம் எனப் படிக்கணுமா? ஏகனாதன் (ஏகநாதன்) கோட்டம்
எனப் படிக்கணுமா? யோசிப்போம். கோட்டம் - தமிழ் பிராமியில் முதன்முதலாக வரவு எனக் கருதுகிறேன்.
நெற்று என்ற சொல்லின் அடியில் நெற்றம்பாக்கம், காஞ்சி மாவட்டம். இங்கே சிவ லிங்கத்தில் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டு உள்ளது.
2
கிண்ணிமங்கலம் ஏகமுக லிங்கத்தின் உச்சி பின்னர் சிதைந்த நிலை:   (Kinnimangalam Ekamukha Linga with top broken later) Published inVikatan, Nakkeeran etc.,
3
கிண்ணிமங்கலம் ஏகமுக லிங்கத்தின் உச்சி முதலில் இருந்த நிலை:   (Kinnimangalam Ekamukha Linga with top intact when found). Published in The Hindu (English) edition, July 4th, 2020.
4
An important Tamil Brahmi (Tamizhi) inscription, possibly belonging to ~2nd century CE, has been found in Ekanāthan Tirumaṭam, Kiṇṇimaṅkalam village in Tirumangalam taluk, Tamil Nadu. This place has been in continuous worship for at least 1800 years, as shown by the presence of medieval vaṭṭeḻuttu fragmentary inscription which mentions a donor (īntār) who gifted this paḷḷippaṭai shrine (into a stone temple?). The Kiṇṇimaṅkalam Lingam is the earliest Ekamukha linga available in Tamil Nadu, possibly spreading to Pandya country from Kongu Nadu by Pāśupata mendicants and Ekanathan Mutt is a well-known Śaiva Vellala mutt. In the Nandakeśvara temple in Neṟṟampākkam village, Maduranthakam taluk, there is a memorial Śivalinga with a Tamil Brahmi inscription, found in the year 2016. In both the Linga-s, they need to be turned upside down to read the Brahmi text (Figs. 1.2 & 3.1). These two memorial Śivalinga-s erected in honor of kings or chiefs are probably the source for later Devaraja cult temples with Śivalinga erected over paḷḷippaṭai temples in Tamil India and South East Asia. ஏர் எழுபது ER ELUPADU 25-26

25 

மெய்வரம்பா நிற்கின்ற வேதநூல் நெறிவரம்பாம்,
இவ்வரம்பும் அவ்வரம்பும் இப்புவிக்கு வரம்பாமோ?
பொய்வரம்பு தவிர்த்தருளும் புவிமடந்தை திருமைந்தர்
செய்வரம்பு திருத்தாரேல் திசைவரம்பு திருந்தாதே! 

வேதநூல் நெறி மக்கள் வாழ்க்கைக்கு வரம்பு என்பர் 
மற்றும் அந்த வரம்பு, இந்த வரம்பு என்று கூறுவர் 
இவையெல்லாம் பொய்யான வரம்புகள் 
உழவர் வயலில் நிறுத்தக் கட்டும் வரம்பே (வரப்பே) உதவும் வரம்பு. 

26 

அடுத்திரக்காக் கொடைசீர்த்தித் தாளாளர் அணிவயலில்
எடுத்து எருக் கொண்(டு) எழில்வளர இசையாரேல், இவ்வுலகில்
தொடுத்திருக்கும் அறத்துறையும், தொழுமிருக்கும கத்துறையும்,
படுத்திருக்கும் அவையல்லால் பரிந்திருக்க மாட்டாவே! 


தாளாளர் வயலில் எரு போடாவிட்டால்
இந்த உலகில் அறத்துறை எங்கே
அகத்துறை எங்கே 
இவை படுத்திருக்கும் அல்லவா 
பரிவுடன் இருக்க மாட்டா 
வயலுக்கு வரம்பு \வரப்பு 

ஏர் எழுபது ER ELUPADU 23-24

23 

மேடுவெட்டி வளப்படுத்தி மெய்வரம்பு நிலைநிறுத்திக்
கோடுவெட்டிக் காராளர் குவலயத்தைக் காத்திலரேல்,
பாடுவெட்டிக் குறும்படக்கப் படைவேந்தர் அவர்விளைத்த
காடுவெட்டிப் பகையறுத்துக் கலிகளைய மாட்டாரே. 

மேட்டை வெட்டிச் சமநிலமாக வளப்படுத்தி 
வரப்பு கட்டி, கங்கு வெட்டி, பயிரிட்டு,  
வேளாளர் உலகைக் காப்பாற்றாவிட்டால் 
வேந்தர் பகைவரைச் சாய்த்து பஞ்சம் போக்குவது எப்படி? 

24 

எழுதொணா மறைவிளங்கும், இயல்இசைநா டகம்விளங்கும்,
பழுதிலா அறம்விளங்கும், பார்வேந்தர் முடிவிளங்கும்,
உழுதுசால் பலபோக்கி உழவருழக் கியவெங்கால்
புழுதியால் விளையாத பொருள்உளவோ புகலீரே! 

மறை விளங்கும் 
இயல் இசை நாடகம் விளங்கும் 
அறம் விளங்கும் 
வேந்தர் சூடும் முடி விளங்கும் 
உழவர் உழுது உழக்கிய புழுதியால் விளையாத பொருள் என்ன இருக்கிறது? 

ஏர் எழுபது ER ELUPADU 21-22

பழுதுசால் வகையறியாப் பழமறையோர் பெருவேள்விக்(கு)
உழுதுசால் வதுகலப்பை உயர்வான(து) என்றக்கால்,
எழுதுசால் பெருங்கீர்த்தி ஏராளும் பெருக்காளர்,
உழுதசால் வழியன்றி உலகுவழி அறியாதே!  - 21

பயமையான மறை வழியில் வேள்வி செய்வாரை விட 
உழும் கலப்பை உயர்வானது 
உழவர் பெருஞ்சிறப்புக்கு உரியவர் 
இவர்கள் நிலத்தை உழுத மண் பள்ளமாகிய ‘படைச்சால்’ வழியில் 
உலகம் செல்லும். 
படைச்சாலில் விதை இடுவர் 
அது விளையும் 
விளைவைப் பெற வழிச் செல்வர் 

மட்டிருக்கும் திருமாதும், மகிழ்ந்திருக்கும் புவிமாதும்,
முட்டிருக்கும் சயமாதும், முன்னிருப்பார் முதுநிலத்து
விட்டிருக்கும் கலிதொலைத்த விறல்தடக்கை வேளாளர்,
கொட்டிருக்க ஒருநாளும் குறையிருக்க மாட்டாதே!  - 22

திருமகள் 
புவிமகள் 
வெற்றிச்செல்வி 
உழவர்க்குத் துணையாக முன்வந்து நிற்பர் 
பஞ்சம் போக்கும் வேளாளர் முன்வந்து நிற்பர் 
அவர்கள் கையில் தொத்தும் மண்வெட்டி இருக்கும்போது 
அவர்களுக்கு ஒரு குறையும் இருக்க முடியாது  


உழும் படைச்சால் \ உழவுப் பள்ளம்

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி