பொதுவன் பாட்டு Poems of Podhuvan

அடியேன் பொதுவன் அவ்வப்போது பாடி நூலாக வெளிவந்த பாடல்கள்

அன்று பாடினேன்
பின்பு பாடினேன்
இன்று பாடினேன்

அருள்தரு சுளைகள்
அகப்பால் உணர்வுகள்

No comments:

Post a Comment

Blog Archive


இந்தக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கட்டுரையில் பிழையைத் திருத்திக்கொள்ளலாம்.