இனியவை நாற்பது Iniyavai 40

இனியவை நாற்பது


40 பாடல்களின் தொகுப்புச் செய்தி

பாடலும் செய்தியும்


கடவுள் வாழ்த்து


1 * 2 * 3 * 4 * 5

6 * 7 * 8 * 9 * 10

11 * 12 * 13 * 14 * 15

16 * 17 * 18 * 19 * 20

21 * 22 * 23 * 24 * 25

26 * 27 * 28 * 29 * 30

31 * 32 * 33 * 34 * 35

36 * 37 * 38 * 39 * 40

No comments:

Post a Comment

Blog Archive


இந்தக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கட்டுரையில் பிழையைத் திருத்திக்கொள்ளலாம்.