திருக்குறள் - பன்னோக்குப் பார்வை Tirukkural Multi-focus

திருக்குறள்


பண்ணோக்குப் பார்வை

பாயிரம்
 1. கடவுள் வாழ்த்து 1 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் | குறள் * கருத்துத் தொடுப்பு, * 10 ஆங்கிலத்தில் * 10 பிறவிப் பெருங்கடல்9 ஆங்கிலத்தில் * 8 ஆங்கிலத்தில் * 8 அறவாழி * 7 ஆங்கிலத்தில் * 7 தனக்குவமை இல்லாதான் * 6 ஆங்கிலத்தில் * 6 ஐந்தவித்தான் * 5 ஆங்கிலத்தில் * 5 இருவினை * 4 ஆங்கிலத்தில் * 4 வேண்டுதல் வேண்டாமை * 3 ஆங்கிலத்தில் * 3 மலர்மிசை ஏகினான் * 2 ஆங்கிலத்தில் * 2 வாலறிவன் * 1 ஆங்கிலத்தில் * 1 ஆதிபகவன் * ஆதிபகவன் யார்
 2. வான் சிறப்பு 2 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 3. நீத்தார் பெருமை 3 மூலம், விளக்கம்  | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 4. அறன்வலியுறுத்தல் 4 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் | அறம் ஆங்கிலத்தில்
அறத்துப்பால்
 1. இல்வாழ்க்கை 5 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 2. வாழ்க்கைத் துணைநலம் 6 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 3. மக்கட் பேறு 7 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 4. அன்புடைமை 8 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 5. விருந்தோம்பல் 9 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 6. இனியவை கூறல் 10 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் * 10 காய் கவர்ந்தற்று * 9 இனிதீன்றல் * 8 மறுமை இம்மை * 7 நயன் பயன் * 6 அல்லவை * 5 பணிவுடையன் * 4 துவ்வாமை * 3 முகத்தான் * 2 அகனமர்ந்து * 1 இன்சொலால்
 7. செய்ந்நன்றி அறிதல் 11 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் * 10 எந்நன்றி * 9 கொன்றன்ன * 8 நன்றி மறப்பது * 7 எழுமை எழுபிறப்பு * 6 மறவற்க * 5 உதவி வரைத்தன்று * 4 தினைத்துணை * 3 பயன் தூக்கார் * 2 காலத்தினால் * 1 செய்யாமல்
 8. நடுவு நிலைமை 12 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் * 10 வாணிகம்9 சொற்கோட்டம்8 சமன்செய்து * 7 கெடுவாக * 6 கெடுவல் யான் * 5 கேடும் பெருக்கமும் * 4 தக்கார் தகவிலர் * 3 நன்றே தரினும் * 2 செப்பம் உடையவன் * 1 தகுதி *
 9. அடக்கமுடைமை 13 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் ** 10 கதம் காத்து9 தீயினால் * 8 ஒன்றானும் * 7 யா காவாராயினும் * 6 ஆமை * 5 எல்லார்க்கும் * 4 நிலையில் * 3 செறிவறிந்து * 2 காக்க * 1 அமரருள் *  
 10. ஒழுக்கமுடைமை 14 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் ** 10 உலகத்தோடு * 9 ஒழுக்கம் * 8 நன்றிக்கு * 7 ஒழுக்கத்தின்6 ஒழுக்கத்தின் * 5 அழுக்காறு * 4 மறப்பினும் * 3 ஒழுக்கம் * 2 பரிந்தோம்பி * 1 விழுப்பம்
 11. பிறனில் விழையாமை 15 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் ** 10 ** 9 ** 8 ** 7 ** 6 ** 5 ** 4 ** 3 ** 2 ** 1 ** 
 12. பொறையுடைமை 16 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் -- 10 -- 9 -- 8 -- 7 -- 6 -- 5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1 
 13. அழுக்காறாமை 17 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் -- 10 -- 9 -- 8 -- 7 -- 6 -- 5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1  
 14. வெஃகாமை 18 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 15. புறங்கூறாமை 19 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 16. பயனில சொல்லாமை 20 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 17. தீவினையச்சம் 21 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை |ஆங்கிலத்தில்
 18. ஒப்புரவறிதல் 22 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை |ஆங்கிலத்தில்
 19. ஈகை 23 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை |ஆங்கிலத்தில்
 20. புகழ் 24 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்

 1. அருளுடைமை 25 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 2. புலால் மறுத்தல் 26 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 3. தவம் 27 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 4. கூடா ஒழுக்கம் 28 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 5. கள்ளாமை 29 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 6. வாய்மை 30 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 7. வெகுளாமை 31 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 8. இன்னா செய்யாமை 32 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 9. கொல்லாமை 33 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 10. நிலையாமை 34 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 11. துறவு 35 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 12. மெய்யுணர்தல் 36 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 13. அவா அறுத்தல் 37 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 14. ஊழ் 38 மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
பொருட்பால்
 1. இறைமாட்சி 39 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  -- 10 -- 9 -- 8 -- 7 -- 6 -- 5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
 2. கல்வி 40 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  --  400 -- 399 -- 398 -- 397 -- 396 -- 395 -- 394-- 393 -- 392 -- 391 
 3. கல்லாமை 41 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- 401 -- 402 -- 403 -- 404 -- 405 -- 406 -- 407 -- 408 -- 409 -- 410 
 4. கேள்வி 42 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 411 -- 412 -- 413 -- 414 -- 415 -- 416 -- 417 -- 418 -- 419 -- 420 
 5. அறிவுடைமை 43 -- மூலம், விளக்கம் -- பொதுவன் பாவுரை -- ஆங்கிலத்தில் -- 421 -- 422 -- 423 -- 424 -- 425 -- 426 -- 427 -- 428 -- 429 -- 430  
 6. குற்றங் கடிதல் 44 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 7. பெரியாரைத் துணைக்கோடல் 45 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 8. சிற்றினம் சேராமை 46 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 

 1. தெரிந்து செயல் வகை 47 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 2. வலி அறிதல் 48 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 3. காலம் அறிதல் 49 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 4. இடன் அறிதல் 50 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 5. தெரிந்து தெளிதல் 51 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 6. தெரிந்து வினையாடல் 52 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 

 1. சுற்றம் தழால் 53 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 2. பொச்சாவாமை 54 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 3. செங்கோன்மை 55 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 4. கொடுங்கோன்மை 56 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 5. வெருவந்த செய்யாமை 57 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 6. கண்ணோட்டம் 58 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 

 1. ஒற்றாடல் 59 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 2. ஊக்கம் உடைமை 60 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 3. மடியின்மை 61 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 4. ஆள்வினையுடைமை 62 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 5. இடுக்கண் அழியாமை 63 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 

 1. அமைச்சு 64 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 2. சொல்வன்மை 65 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 3. வினைத் தூய்மை 66 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 4. வினைத் திட்பம் 67 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 5. வினை செயல்வகை 68 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 6. தூது 69 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 7. மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் 70 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 8. குறிப்பு அறிதல் 71 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 9. அவை அறிதல் 72 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 10. அவை அஞ்சாமை 73 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 

 1. நாடு 74 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 2. அரண் 75 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 3. பொருள் செயல் வகை 76 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 4. படை மாட்சி 77 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 
 5. படைச் செருக்கு 78 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் 

 1. நட்பு 79 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் --- 781 -- 782 -- 783 -- 784 -- 785 -- 786 -- 787 -- 788 -- 789 -- 790 
 2. நட்பு ஆராய்தல் 80 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- 791 -- 792 -- 793 -- 794 -- 795 -- 796 -- 797 -- 798 -- 799 -- 800 
 3. பழைமை 81 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- 801 -- 802 -- 803 -- 804 -- 805 -- 806 -- 807 -- 808 -- 809 -- 810 
 4. தீ நட்பு 82 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்   \  -- 811 -- 812 -- 813 -- 814 -- 815 -- 816 -- 817 -- 818 -- 819 -- 820  
 5. கூடா நட்பு 83 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- 821 -- 822 -- 823 -- 824 -- 825 -- 826 -- 827 -- 828 -- 829 -- 830 
 1. பேதைமை 84 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  \  .. 831 .. 832 .. 833 .. 834 .. 835 .. 836 .. 837 .. 838 .. 839 .. 840  
 2. புல்லறிவாண்மை 85 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 841 -- 842 -- 843 -- 844 -- 845 -- 846 -- 847 -- 848 -- 849 -- 850 

 1. இகல் 86 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 851 -- 852 -- 853 -- 854 -- 855 -- 856 -- 857 -- 858 -- 859 -- 860 
 2. பகை மாட்சி 87 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \\ -- 861 -- 862 -- 863 -- 864 -- 865 -- 866 -- 867 -- 868 -- 869 -- 870  
 3. பகைத்திறம் தெரிதல் 88 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 871 -- 872 -- 873 -- 874 -- 875 -- 876 -- 877 -- 878 -- 879 -- 880 
 4. உட்பகை 89 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 881 -- 882 -- 883 -- 884 -- 885 -- 886 -- 887 -- 888 -- 889 -- 890 
 5. பெரியாரைப் பிழையாமை 90 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 891 -- 892 -- 893 -- 894 -- 895 -- 896 -- 897 -- 898 -- 899 -- 900 
 6. பெண்வழிச் சேர்தல் 91 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 901 -- 902 -- 903 -- 904 -- 905 -- 906 -- 907 -- 908 -- 909 -- 910 
 7. வரைவின் மகளிர் 92 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \ -- 911 -- 912 -- 913 -- 914 -- 915 -- 916 -- 917 -- 918 -- 919 -- 920 
 8. கள் உண்ணாமை 93 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  \ -- 921 -- 922 -- 923 -- 924 -- 925 -- 926 -- 927 -- 928 -- 929 -- 930 
 9. சூது 94 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  \ -- 931 -- 932 -- 933 -- 934 -- 935 -- 936 -- 937 -- 938 -- 939 -- 940 
 10. மருந்து 95 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  -- 941 -- 942 -- 943 -- 944 -- 945 -- 946 -- 947 -- 948 -- 949 -- 950 
 11. குடிமை 96 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் \  -- 951 -- 952 -- 953 -- 954 -- 955 -- 956 -- 957 -- 958 -- 959 -- 960 
 12. மானம் 97 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  -- -- 961 -- 962 -- 963 -- 964 -- 965 -- 966 -- 967 -- 968 -- 969 -- 970 
 13. பெருமை 98 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 971 -- 972 -- 973 -- 974 -- 975 -- 976 -- 977 -- 978 -- 979 -- 980 
 14. சான்றாண்மை 99 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- --981 --982 --983 --984 --985 --986 --987 --988 --989 --990 
 15. பண்புடைமை 100 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 991 -- 992 -- 993 -- 994 -- 995 -- 996 -- 997 -- 998 -- 999 -- 1000 
 16. நன்றியில் செல்வம் 101 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  -- -- 1001 -- 1002 -- 1003 -- 1004 -- 1005 -- 1006 -- 1007 -- 1008 -- 1009 -- 1010 
 17. நாணுடைமை 102 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 1011 -- 1012 -- 1013 -- 1014 -- 1015 -- 1016 -- 1017 -- 1018 -- 1019 -- 1020 
 18. குடிசெயல் வகை 103 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில்  -- 1021 -- 1022 -- 1023 -- 1024 -- 1025 -- 1026 -- 1027 -- 1028 -- 1029 -- 1030 
 19. உழவு 104 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 1031 -- 1032 -- 1033 -- 1034 -- 1035 -- 1036 -- 1037 -- 1038 -- 1039 -- 1040 
 20. நல்குரவு 105 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 1041 -- 1042 -- 1043 -- 1044 -- 1045 -- 1046 -- 1047 -- 1048 -- 1049 -- 1050 
 21. இரவு 106 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 1051 -- 1052 -- 1053 -- 1054 -- 1055 -- 1056 -- 1057 -- 1058 -- 1059 -- 1060 
 22. இரவு அச்சம் 107 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 1061 -- 1062 -- 1063 -- 1064 -- 1065 -- 1066 -- 1067 -- 1068 -- 1069 -- 1070 
 23. கயமை 108 மூலம், விளக்கம் \ பொதுவன் பாவுரை \ ஆங்கிலத்தில் -- -- 1071 -- 1072 -- 1073 -- 1074 -- 1075 -- 1076 -- 1077 -- 1078 -- 1079 -- 1080 
காமத்துப்பால்
 1. தகை அணங்கு உறுத்தல் 109 | திருக்குறள்-மூலம் | செய்திச்சுருக்கம் | பொதுவன்-உரை | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் -- -- 1081 -- 1082 -- 1083 -- 1084 -- 1085 -- 1086 -- 1087 -- 1088 -- 1089 -- 1090  
 2. குறிப்பறிதல் 110 | திருக்குறள்-மூலம் | பொதுவன்-உரை | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 3. புணர்ச்சி மகிழ்தல் 111 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 4. நலம் புனைந்து உரைத்தல் 112 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் 
 5. காதல் சிறப்பு உரைத்தல் 113 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்-- -- 1115
 6. நாணுத்துறவுரைத்தல் 114 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 7. அலரறிவு உறுத்தல் 115 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 8. பிரிவு ஆற்றாமை 116 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 9. படர் மெலிந்து இரங்கல் 117 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 10. கண் விதுப்பு அழிதல் 118 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 11. பசப்புறு பருவரல் 119 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 12. தனிப் படர் மிகுதி 120 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 13. நினைத்தவர் புலம்பல் 121 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 14. கனவுநிலை உரைத்தல் 122 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 15. பொழுது கண்டு இரங்கல் 123 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 16. உறுப்பு நலன் அழிதல் 124 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 17. நெஞ்சொடு கிளத்தல் 125 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 18. நிறை அழிதல் 126 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 19. அவர்வயின் விதும்பல் 127 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 20. குறிப்பு அறிவுறுத்தல் 128 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 21. புணர்ச்சி விதும்பல் 129 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில் **  1285
 22. நெஞ்சொடு கிளத்தல் 130 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 23. புலவி 131 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 24. புலவி நுணுக்கம் 132 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
 25. ஊடல் உவகை 133 | மூலம், விளக்கம் | பொதுவன்-பாவுரை | ஆங்கிலத்தில்
குறட்பா விளக்கம்

கடவுள் வாழ்த்து  1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 

திருக்குறள் விளக்கம் பதிவுகளின் தொடுப்பு
திருக்குறள் வரிசை எண் - பரிமேலழகர் வைப்புமுறையைப் பின்பற்றியது
இவருக்கு முந்தைய மணக்குடவர் பரிதியார், காலிங்கர் முதலானோர் அதிகாரத்தில் உள்ள 10 குறட்பாக்களை அவரவர் விருப்பம்போல் வரிசைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் 10 பாடல்கள் உள்ளன. பத்துப் பாடல்கள் கொண்ட தொகுப்பை ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்து என்னும் நூல்கள் பத்து என்னும் பெயரால் வழங்குகின்றன. பதிற்றுப்பத்து நூலினைத் தொகுத்தவர் பதிகம் என்னும் பெயரைக் குறிப்பிட்டும் வழங்கியுள்ளார். இந்த மரபினைப் பின்பற்றி அடியேன் பதிகம் என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடுகிறேன். 
Content in Chapter 
பதிகம் ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள பாடல் மூலம், தொகுப்புரை, சில தொடுப்புகள் முதலானவை
திருக்குறள் பாவுரை முப்பால் விளக்கம்
திருக்குறள் பாவுரை காமத்துப்பால் கலிப்பா விளக்கம்
திருக்குறள் பாவுரை என்னும் நூல் இத்தளத்தின் ஆசிரியர் பொதுவன் அடிகளாரால்  2016 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது.  24 அறிஞர் பெருமக்கள் இதனைப் பாராட்டி எழுதியுள்ள பதிவுகள் இந்நூலில் உள்ளன.
அறத்துப்பால் பொருட்பால் ஆகிய இரு பகுதிகளுக்கு ஒவ்வொரு அதிகாத்துக்கும் இரண்டு விருத்தப்பா, காமத்துப்பாலில் உள்ள ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒரு கலிப்பா ஒரு கலிப்பா என்ற முறையில் வரையறுத்துக்கொண்டு எழுதிய கவிதைகளால் திருக்குறளின் கருத்துக்கள் தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளன.
கவிதைகள் மரபு நெறியில் எழுதப்பட்டவை.

அவற்றின் அதிகார எண் தொடுப்புகள் இங்கு உள்ளன.

No comments:

Post a Comment

Blog Archive


இந்தக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கட்டுரையில் பிழையைத் திருத்திக்கொள்ளலாம்.