குறிஞ்சிப்பாட்டு – பூக்கள்


குறிஞ்சிப்பாட்டு நூலில் மகளிர் தொகுத்து விளையாடிய பூக்கள் என்று குறிப்பிடப்படுவனவற்றை 99 என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்றனர்.

அவற்றின் அகரவரிசை இது.
தனித்தனியே செடுக்கி அந்தந்த பூக்களின் படத்தையும், விளக்கத்தையும் காணலாம்.
 1. அடும்பு,
 2. அதிரல்,
 3. அவரை, நெடுங் கொடி அவரை,             
 4. அனிச்சம்,
 5. ஆத்தி, அமர் ஆத்தி,
 6. ஆம்பல்,
 7. ஆரம்,
 8. ஆவிரை, விரி மலர் ஆவிரை,
 9. இருள்நாறி, நள்ளிருள் நாறி,     
 10. இலவம்,
 11. ஈங்கை,
 12. உந்தூழ், உரிது நாறு அவிழ் தொத்துஉந்தூழ்,
 13. எருவை,
 14. எறுழம், எரி புரை எறுழம்,
 15. கண்ணி, குறுநறுங் கண்ணி,     
 16. கரந்தை,
 17. கருவிளை, மணிப் பூங் கருவிளை,    
 18. காஞ்சி,
 19. காந்தள், வள் இதழ் ஒண் செங் காந்தள்,
 20. காயா, பல் இணர்க் காயா,           
 21. காழ்வை,
 22. குடசம், வான் பூங் குடசம்,         
 23. குரலி, சிறுசெங்குரலி,    
 24. குரவம், பல் இணர்க் குரவம்,    
 25. குருக்கத்தி, பைங் குருக்கத்தி,
 26. குருகிலை,
 27. குருந்தம், மா இருங் குருந்தும்,
 28. குல்லை,
 29. குவளை, தண் கயக் குவளை,
 30. குளவி,
 31. குறிஞ்சி,
 32. கூவிரம்,        
 33. கூவிளம்,
 34. கைதை,
 35. கொகுடி, நறுந் தண் கொகுடி,
 36. கொன்றை, தூங்கு இணர்க் கொன்றை,           
 37. கோங்கம், விரி பூங் கோங்கம்,               
 38. கோடல்,
 39. சண்பகம், பெருந் தண் சண்பகம்,       
 40. சிந்துவாரம்,               
 41. சிறுமாரோடம்,       
 42. சுள்ளி,
 43. சூரல்,
 44. செம்மல்,
 45. செருந்தி,
 46. செருவிளை,
 47. சேடல்,
 48. ஞாழல்,
 49. தணக்கம், பல் பூந் தணக்கம்
 50. தளவம்,
 51. தாமரை, முள் தாள் தாமரை,
 52. தாழை,
 53. திலகம்,
 54. தில்லை,
 55. தும்பை,
 56. துழாஅய்,
 57. தேமா,
 58. தோன்றி, சுடர்ப் பூந் தோன்றி,
 59. நந்தி,
 60. நரந்தம்,
 61. நறவம்,
 62. நாகம்,
 63. நாகம், புன்னாகம், நறும் புன் நாகம்,              
 64. நெய்தல், நீள் நறு நெய்தல்,       
 65. நெய்தல், மணிக் குலைக் கள் கமழ்நெய்தல்,          
 66. பகன்றை,
 67. பசும்பிடி,
 68. பயினி,
 69. பலாசம்,
 70. பாங்கர்,
 71. பாதிரி, தேங் கமழ் பாதிரி,           
 72. பாரம்,
 73. பாலை,
 74. பிடவம்,
 75. பிண்டி, பல் பூம் பிண்டி,  
 76. பித்திகம்,
 77. பீரம்,
 78. புழகு, அரக்கு விரித்தன்ன பரு ஏர்அம் புழகுடன்,  
 79. புன்னை, கடி இரும் புன்னை,   
 80. பூளை, குரீஇப் பூளை,
 81. போங்கம்,
 82. மணிச்சிகை,             
 83. மராஅம்,
 84. மருதம்,
 85. மா, கடி கமழ் கலிமா,     
 86. முல்லை, கல் இவர் முல்லை,              
 87. மௌவல்,
 88. வகுளம்,
 89. வஞ்சி,
 90. வடவனம்,
 91. வழை, கொங்கு முதிர் நறு வழை,       
 92. வள்ளி,
 93. வாகை,
 94. வாழை,
 95. வானி,
 96. வெட்சி,           
 97. வேங்கை
 98. வேரல்,
 99. வேரி, செங் கொடு வேரி,


No comments:

Post a Comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி