பெரியபுராணம் PeriyaPuranam

1. திருமலைச் சருக்கம்
1.00     பாயிரம் (1-10)
1.01     திருமலைச் சிறப்பு (11-50)
1.02     திரு நாட்டுச் சிறப்பு (51-85)
1.03     திருநகரச் சிறப்பு (86-135)
1.04     திருக்கூட்டச் சிறப்பு (136-146)
1.05     தடுத்தாட்கொண்ட புராணம் (147-349)

2. தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்
2.01     தில்லை வாழ் அந்தணர் புராணம் (350-359)
2.02     திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம் (360-403)
2.03     இயற்பகை நாயனார் புராணம் (404-439)
2.04     இளையான் குடி மாற நாயனார் புராணம் (440-466)
2.05     மெய்ப்பொருள் நாயனார் புராணம் (467-490)
2.06     விறன்மிண்ட நாயனார் புராணம் (491-501)
2.07     அமர் நீதி நாயனார் புராணம் (502-550)

3. இலை மலிந்த சருக்கம்
3.01     எறி பத்த நாயனார் புராணம் (551-607)
3.02     ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம் (608-649)
3.03     கண்ணப்ப நாயனார் புராணம் (650-835)
3.04     குங்குலியக் கலய நாயனார் புராணம் (836-870)
3.05     மானக்கஞ்சாற நாயனார் புராணம் (871-907)
3.06     அரிவாட்டாய நாயனார் புராணம் (908-930 )
3.07     ஆனாய நாயனார் புராணம் (931-972)

4. மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம்
4.01     மூர்த்தி நாயனார் புராணம் (973-1021)
4.02     முருக நாயனார் புராணம் (1022-1035)
4.03     உருத்திர பசுபதி நாயனார் புராணம் (1036-1045)
4.04     திரு நாளைப் போவர் நாயனார் புராணம் (1046-1082)
4.05     திருக் குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் புராணம் (1083-1210)
4.06     சண்டேசுர நாயனார் புராணம் (1211-1270)

5. திருநின்ற சருக்கம்
5.01     திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம் (1271- 1699)
5.02     குலச்சிறை நாயனார் புராணம் (1700-1710)
5.03     பெரு மிழலைக் குறும்ப நாயனார் புராணம் (1711-1721)
5.04     காரைக்கால் அம்மையார் புராணம் (1722-1787)
5.05     அப்பூதி அடிகள் நாயனார் புராணம் (1788-1832)
5.06     திரு நீல நக்க நாயனார் புராணம் (1833-1870)
5.07     நமிநந்தி அடிகள் நாயனார் புராணம் (1871-1903)

6. வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்
6.01     திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - முதல் பகுதி (1899-2598)
6.01     திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி (2599-3154)
6.02     ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம் (3155-3563)
6.03     திரு மூல நாயனார் புராணம் (3564-3591)
6.04     தண்டியடிகள் புராணம் (3592-3617)
6.05     மூர்க்க நாயனார் புராணம் (3618-3629)
6.06     சோமாசி மாற நாயனார் புராணம் (3630-3634)

7. வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்
7.01     சாக்கிய நாயனார் புராணம் (3636-3653)
7.02     சிறப்புலி நாயனார் புராணம் (3654-3659)
7.03     சிறுத்தொண்ட நாயனார் புராணம் (3660-3747)
7.04     கழறிற்றிவார் நாயனார் புராணம் (3748-3922)
7.05     கணநாத நாயனார் புராணம் (3923-3929)
7.06     கூற்றுவ நாயனார் புராணம் (3930-3938)

8. பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் சருக்கம்
8.01     பொய்யடிமை யில்லாத புலவர் புராணம் (3939-3941)
8.02     புகழ்ச் சோழ நாயனார் புராணம் (3942.-3982)
8.03     நரசிங்க முனையரைய நாயனார் புராணம் (3983-3991)
8.04     அதிபத்த நாயனார் புராணம் (3992-4011)
8.05     கலிக்கம்ப நாயனார் புராணம் (4012-4021)
8.06     கலிய நாயனார் புராணம் (4022-4038)
8.07     சத்தி நாயனார் புராணம் (4039-4045)
8.08     ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார் புராணம் (4046-4054)

9. கறைக் கண்டன் சருக்கம்
9.01     கணம்புல்ல நாயனார் புராணம் (4055-4063)
9.02     காரிநாயனார் புராணம் (4064-4068)
9.03     நின்ற சீர் நெடுமாற நாயனார் புராணம் (4069-4078)
9.04     வாயிலார் நாயனார் புராணம் (4079-4088)
9.05     முனையடுவார் நாயனார் புராணம் (4089-4095)

10. கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்
10.01     கழற்சிங்க நாயனார் புராணம் (4096-4108)
10.02     இடங்கழி நாயனார் புராணம் (4109-4119)
10.03     செருத்துணை நாயனார் புராணம் (4120-4126)
10.04     புகழ்த்துணை நாயனார் புராணம் (4127-4133)
10.05     கோட்புலி நாயனார் புராணம் (4134-4146)

11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்
11.01     பத்தாராய்ப் பணிவார் புராணம் (4147-4154)
11.02     பரமனையே பாடுவார் புராணம் (4155-4156)
11.03     சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார் புராணம் (4157)
11.04     திருவாரூர் பிறந்தார் புராணம் (4158-4159)
11.05     முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் புராணம் (4160-4162)
11.06     முழுநீறு பூசிய முனிவர் புராணம் (4163-4168)
11.07     அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் புராணம் (4169-4170)

12. மன்னிய சீர்ச் சருக்கம்
12.01     பூசலார் நாயனார் புராணம் (4171-4188)
12.02     மங்கையர்க்கரசியார் புராணம் (4189-4191)
12.03     நேச நாயனார் புராணம் (4192-4196)
12.04     கோச்செங்கட் சோழ நாயனார் புராணம் (4197-4214)
12.05     திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார் புராணம் (4215-4226)
12.06     சடைய நாயனார் புராணம் (4227)
12.07     இசை ஞானியார் புராணம் (4228)

13. வெள்ளானைச் சருக்கம்
13.01     வெள்ளானைச் சருக்கம் (4229-4281)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி