Friday, 24 January 2020

திருவாசகம் – குலாப் பத்து – Tiruvasagam – enjoying together - chapter 40

குலாப் பத்து

கொச்சகக் கலிப்பா

அடியாரும் ஆண்டவனும் கூடிக் குலாவும் தில்லை

ஓடுங் கவந்தியுமே உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ் சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 559

 • உடம்பாகிய ஓடு 
 • கவந்தமாகப் பிரியும் மனம் - இவற்றை உறவாக வைத்துக்கொண்டு 
 • உயிர் குமட்டையாக (பித்தாக) கூடும் 
 • இவற்றை வைத்ததுக்கொண்டு தில்லையில் அடியாரொடு சேர்ந்து ஆடிக் குலாவுகிறேன் 
 • ஆண்டானை \ ஆள்பவனை \ கண்டு குலாவுகிறேன் 

துடியோர் இடுகிடைத் தூய்மொழியார் தோள்நசையால்
செடியேறு தீமைகள் எத்தனையுஞ் செய்திடினும்
முடியேன் பிறவேன் எனைத்தனதாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 560

 • மகளிர் தோள் ஆசையால் எத்தனைத் தீங்கு செய்தாலும் தன் தாளில் என்னைக் கூட்டிக்கொண்ட ஆண்டான் அவன் 

என்புள் ளுருக்கி இருவினையை ஈடழித்துத்
துன்பங் களைந்து துவந்துவங்கள் தூய்மைசெய்து
முன்புள்ள வற்றை முழுதழிய உள்புகுத்த
அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 561

 • என் இருவினைகளை அழித்தான்
 • இரட்டை இரட்டையாகத் தூய்மை செய்து தந்தான் 

குறியும் நெறியும் குணமுமிலார் குழாங்கள்தமைப்
பிரியும் மனத்தார் பிரிவரிய பெற்றியனைச்
செறியுங் கருத்தில் உருத்தமுதாஞ் சிவபதத்தை
அறியுங் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 562

 • நல்ல குறிக்கோள் 
 • நல்ல நெறி 
 • நல்ல குணம் - இல்லார் குழாத்தைப் பிரியும் மனம் தந்தான் 

பேருங் குணமும் பிணிப்புறும் இப் பிறவிதனைத்
தூரும் பரிசு துரிசறுத்துத் தொண்ட ரெல்லாஞ்
சேரும் வகையாற் சிவன்கருணைத் தேன்பருகி
ஆருங் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 563

 • சிவன் கருணைத் தேன் பருகினேன் 

கொம்பில் அரும்பாய்க் குவிமலராய்க் காயாகி
வம்பு பழுத்துடலம் மாண்டிங்ஙன் போகாமே
நம்புமென் சிந்தை நணுகும்வண்ணம் நானணுகும்
அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 564

 • கிளையில் அரும்பாகி, மலராகி, காயாகி, பழமாகி உதிர்வது போல் நான் உதிராமல் என் சிந்தை அவனை நண்ணும் வண்ணம் தில்லை அடியாருடன் குலாவச் செய்தான் 

மதிக்குந் திறலுடைய வல்லரக்கன் தோள்நெரிய
மிதக்குந் திருவடி என் தலைமேல் வீற்றிருப்பக்
கதிக்கும் பசுபாசம் ஒன்றுமிலோம் எனக்களித்திங்
கதிர்க்குங் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 565

 • இராவணன் தலையை நெரித்தான் 
 • என் தலைமேல் தன் காலடியை வைத்திருக்கிறான் 

இடக்குங் கருமுருட் டேனப்பின் கானகத்தே
நடக்குந் திருவடி என்தலைமேல் நட்டமையால்
கடக்குந் திறல்ஐவர் கண்டகர்தம் வல்லாட்டை
அடக்குங் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 566

 • என் தலையில் அவன் ஊன்றியிருப்பதால், ஐம்புலனை வெல்கிறேன் 

பாழ்ச்செய் விளாவிப் பயனிலியாய்க் கிடப்பேற்குக்
கீழ்ச்செய் தவத்தாற் கிழியீடு நேர்பட்டுத்
தாட்செய்ய தாமரைச் சைவனுக்கென் புன்தலையால்
ஆட்செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 567

 • அவன் சைவன் 
 • பாழானவற்றைப் பூசையாக விளாவிக்கொண்டு, பயனிலியாகக் கிடக்கிறேன் 
 • இந்தக் கீழ்மையான தவத்துக்கு நேரில் வந்து பொற்கிளி வழங்கினான் 

கொம்மை வரிமுலைக் கொம்பனையாள் கூறனுக்குச்
செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு
இம்மை தரும்பயன் இத்தனையும் ஈங்கொழிக்கும்
அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 568

 • இம்மையில் திருப்பணி செய்யும் பயன் அத்தனையும் இங்கேயே ஒழியும்படி என் பிறவியை ஒழித்து ஆள்கிறான். 

திருச்சிற்றம்பலம்

எட்டாம் திருமுறை - திருவாசகம் 
40. குலாப் பத்து - அனுபவம் இடையீடுபடாமை
(தில்லையில் அருளியது)


No comments:

Post a Comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி