Wednesday, 11 July 2018

பாரி மகளிர் - பாட்டு History in Purananuru 112

அற்றைத் திங்கள் அவ் வெண் நிலவின்

பாரி மகளிர் பாடியது.

சென்ற மாதம் முழுநிலா இருந்தபோது எங்களுடன் எங்கள் தந்தையும் இருந்தார். எங்கள் குன்றத்தையும் பிறர் கொள்ளவில்லை. 
இன்று தோன்றும் முழுநிலாக் காலத்தில் எங்கள் குன்றத்தை முரசு முழக்கத்துடன் போரிட்டு வென்று எடுத்துக்கொண்டனர். எங்களின் தந்தையும் இல்லை. 


பாரி மகளிர் இப்படி, ஆனால் இளமையாக இருந்தார்களோ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive


இந்தக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கட்டுரையில் பிழையைத் திருத்திக்கொள்ளலாம்.