Saturday, 30 May 2015

புறநானூறு 345

வேந்தர் அவளை விரும்புகின்றனர். அவளது தந்தை வேந்தர் தரும் செல்வத்தை விரும்பவில்லை. தனக்கு நிகரான போராளிக்குத் தன் மகளை மணம் முடித்துத் தரவே விரும்புகிறான். எனவே போர் மூண்டுள்ளது. பனைமரக் கருக்குமட்டை வேலி [பன் நல் வேலி] கொண்ட அவள் ஊர் என்ன ஆகுமோ?

படையுடன் வந்திருக்கும் புதியவர்கள் பலர்.
 • போர்யானைகள் தழுவுவதால் காடே கலகலத்துப் போயிருக்கிறது.
 • படையெடுத்து வந்த தேர்கள் ஓடுவதால் தெருவெல்லாம் ஒரே புழுதி.
 • படையெடுத்து வந்த குதிரைகள் திரிவதால் எது வழி என்றே தெரியாத நிலை.
 • கறை படிந்த அவர்களின் படைக்கருவிகளைக் கழுவுவதால் துறைநீரே கலங்குகிறது.
 • அழிக்கும் மறவர் கூட்டம் ஒன்று திரள்வதால் தாங்க முடியாமல் நிலமே நெளிகிறது.
 • இப்படி வந்திருக்கின்றனர்.
காவல் கண்ணி ஓவு (ஓவியம்)
அவளுக்கு இரண்டிலும் வரையப்பட்டிருந்தது
அவள்
 • எல்லாரும் விரும்பும் கருமையான முகட்டுக்கண்ணுடன் நெருங்கி நிற்கும் முலை கொண்டவள்.
 • முலையில் ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளது.
 • இருபுறமும் வரையப்பட்டுள்ளது.
 • அது பூவோட்டம் [கண்ணி] காட்டும் ஓவியம்.
 • அவள் முலைக்குப் பாதுகாப்பாக வரையப்பட்ட ஓவியம்.
 • பெண்யானை பெருமூச்சு விடுவது போல வண்ணம் தெளித்து வரையப்பட்ட ஓவியம்.
 • இரும்புக் கம்பியால் வரையப்பட்ட ஓவியம்.
 • அவளும் ஆசை கொட்டும் பார்வை கொண்டவள். [மையல் நோக்கு]
 • அவள் தையல். அழகெல்லாம் தைத்து வைக்கப்பட்ட பெண்.
இரக்கம்
 • அவளை வரும்பியவர்கள் இரக்கம் கொள்ளத்தக்கவராக ஆகிவிட்டனர்.
 • காரணம் அவளது தந்தையும், அண்ணனும்.
கழிப்பிணி முடிச்சு
அவர்கள் தம் கவசத்தை இந்தக் கழிப்பிணி முடிச்சும் போட்டுக் கட்டிக்கொண்டனர,
இவள் அண்ணனும், தந்தையும்
 • மணம் செய்துகள்ள வந்தவர் தரும் செல்வத்தை விரும்பவில்லை.
 • போரில் மோத விரும்புகின்றனர்.
 • “போரில் எங்களுக்கு நிகராக நிற்க முடியாதவருக்குப் பெண் தரமாட்டேன்” என்று சொல்லிக்கொண்டு போரில் இறங்கியுள்ளனர்.
 • பலகை என்னும் கவசத்தை அவிழ்க்கக் கூடிய கழிபிணி முடிச்சுப் போட்டுக் கட்டிக்கொண்டுள்ளனர்.
 • வெட்டி வீழ்த்தக்கூடிய வாளைக் கையில் ஏந்திக்கொண்டுள்ளனர்.
 • குழுவாகத் திரண்டுள்ளனர். [குழாம்]
 • போரிட்டபோது குருதி படிந்த தலையைக் கழுவாமல் அடுத்த போருக்காகக் காத்திருப்பவர்கள்.
 • சிலரது கைகளில் கழுவாமல் கறை படிந்த கருநிற வேலும் இருக்கிறது.
 • இப்படிப்பட்ட மறவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
இந்த ஊர் என்ன ஆகுமோ?

பாடல் (சொற்பிரிப்புப் பதிவு)

களிறு அணைப்பக் கலங்கின, காஅ,
தேர் ஓடத் துகள் கெழுமின, தெருவு;
மா மறுகலின் மயக்குற்றன, வழி;
கலம் கழாஅலின், துறை கலக்குற்றன;
தெறல் மறவர் இறை கூர்தலின்,            5
பொறை மலிந்து நிலன் நெளிய,
வந்தோர் பலரே, வம்ப வேந்தர்,
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின்
ஓவு உறழ் இரும் புறம் காவல் கண்ணி,
கருங் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை,          10
மையல் நோக்கின், தையலை நயந்தோர்
அளியர் தாமே; இவள் தன்னைமாரே
செல்வம் வேண்டார், செருப் புகல் வேண்டி,
'நிரல் அல்லோர்க்குத் தரலோ இல்' என;
கழிப் பிணிப் பலகையர், கதுவாய் வாளர்,       15
குழாஅம் கொண்ட குருதிஅம் புலவொடு
கழாஅத் தலையர், கருங் கடை நெடு வேல்
இன்ன மறவர்த்து ஆயினும் அன்னோ!
என் ஆவது கொல் தானே
பன்னல் வேலி இப் பணை நல் ஊரே!  20

திணை காஞ்சி; துறை மகட்பாற் காஞ்சி.
அவனை அடைநெடுங் கல்வியார் பாடியது.

காலம் : கி.மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டுNo comments:

Post a Comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி